เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

รู้จักสยามคูโบต้า

รู้จักสยามคูโบต้า

วิสัยทัศน์

สยามคูโบต้า มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร <br class='show-mobile'>และเครื่องจักรอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์

สยามคูโบต้า มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร
และเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด้วยนวัตกรรมการจัดการเกษตรกรรมอัจฉริยะ
หรือ Agri-Innovation
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรอย่างยั่งยืน

นโยบายต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

นโยบาย

นโยบายต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562

ภายใต้การกำกับของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
นโยบายต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ถือเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
บริษัทฯ ยึดมั่นในหน้าที่และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้แทนจำหน่าย และพนักงาน
ประพฤติผิดเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและสร้างความเสียหาย

แก่ธุรกิจของบริษัทฯและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยได้จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบการปฏิบัติงาน

เพื่อให้พนักงานสยามคูโบต้าที่มีความเกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อม ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมความมั่นคงทางการค้าเมื่อส่งออก

โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ