เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

ศูนย์จำหน่าย
กล้าแผ่นคูโบต้า

ศูนย์จำหน่าย<br/>กล้าแผ่นคูโบต้า

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ศูนย์จำหน่าย<br/>กล้าแผ่นคูโบต้า
1

ติดต่อผ่านร้านค้าผู้แทนจำหน่าย
หรือ
ทางบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
โดยตรง

2

ทีมงานของบริษัทฯ เข้าไปสัมภาษณ์เบื้องต้น
และกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

3

ทางบริษัทฯ พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น
ของผู้สมัครเข้าโครงการ

4

ทางบริษัทฯ แจ้งผลการพิจารณา

5

ผู้สมัครเข้าโครงการทำการจัดสร้าง
หรือ
ปรับปรุงศูนย์ให้เป็นไปตามที่ บริษัทฯ กำหนด

6

ทางบริษัทฯ เข้าไปประเมินความพร้อมศูนย์
ก่อนการเปิดตัว

7

เซ็นสัญญาเข้าร่วมโครงการ

8

จัดกิจกรรมเปิดตัว
ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า

คุณสมบัติ

Join the Network (Dealer)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ”ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า” มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

  1. เป็นบุคคลที่มีทัศนคติที่ดี และมีใจรักงานบริการ
  2. มีความพร้อมของเงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
  3. เป็นบุคคลที่มีประวัติทางการเงินดี
  4. ยินดีให้ความร่วมมือกับสยามคูโบต้า เช่น จัดกิจกรรมการตลาด
    หรือ การเผยแพร่ความรู้
  5. ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานของสยามคูโบต้า
  6. อยู่ในพื้นที่เขตชลประทาน หรือเป็นพื้นที่ที่สามารถคุมน้ำได้สะดวก

หลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า

เอกสาร amount(ชุด)
ใบสมัคร (แบบฟอร์มจากทางบริษัท) ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1
สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 2
สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 1