เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

ข่าวสาร

นโยบายความรับผิดชอบ

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มุ่งมั่นตอบแทนสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) ได้แก่ เผยแพร่ความรู้การทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Green knowledge) พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Product) และใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Process) เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยตระหนักและให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อันได้แก่ พนักงาน ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นโยบายดังกล่าวนี้ มีหลักการกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วย

 • การพัฒนาชุมชนและสังคม
 • สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ อาชีวt
 • อนามัย

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

สยามคูโบต้า มุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้แนวคิด

“ KUBOTA On Your Side ”

social activities landing

โดยมุ่งเน้น “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามหลักการ SDGs 4 ด้าน

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ตามหลักการ SDGs 4 ด้าน

FOOD

FOOD

ยกระดับกระบวนการผลิตทางการการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อเกษตรกร ชุมชน และสังคม และคงไว้ซึ่งการรักษาแหล่งอาหารของโลก


 • โครงการ Kubota Smart Farmer Camp
 • โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุข สยามคูโบต้า (SKCE)
FOOD
FOOD
FOOD
FOOD
FOOD
SOCIETY

SOCIETY

ตอบแทนสังคม ด้วยการสร้าง และส่งต่อความสุขและความเท่าเทียมกัน


 • โครงการคูโบต้า พลังใจสู้ภัยหนาว
 • โครงการคูโบต้า พลังใจสู้ภัยน้ำท่วม
 • กิจกรรมการบริจาคและจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
SOCIETY
SOCIETY
SOCIETY
EDUCATION

EDUCATION

มอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต


 • โครงการ Kubota Sharing The Future
 • โครงการคูโบต้าปันน้ำใจให้น้อง
EDUCATION
EDUCATION
ENVIRONMENT

ENVIRONMENT

เพื่อรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ให้กับสังคม


 • โครงการพลิกฟื้นผืนดิน
ENVIRONMENT
ENVIRONMENT

สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย

สยามคูโบต้ามีนโยบายสำคัญในการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงห่วงใยและช่วยเหลือเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ให้สามารถพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ผ่านการน้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องจักรกลการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จำนวน 99 คัน/เครื่อง สำหรับใช้ประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาอาชีพในโครงการตามพระราชดำริต่างๆ

ดูทั้งหมด
สยามคูโบต้ามีนโยบายสำคัญในการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
"สยามคูโบต้า“ จัดคาราวาน"คูโบต้า พลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 23” เดินหน้ามอบเสื้อกันหนาว 12,000 ตัว

การพัฒนาชุมชนและสังคม

สยามคูโบต้ามุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนเกษตรต่างๆ โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ดูทั้งหมด

การศึกษาและเยาวชน

สยามคูโบต้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนไทย เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่งคง และเยาวชนนับเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา ด้านการเกษตร ทั้งในด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม และเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเสริมสร้าง รากฐานด้านการเกษตรของไทยให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

ดูทั้งหมด
โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp

โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp

# การศึกษา และเยาวชน
โครงการ 100,000 ต้นกล้า ปลูกป่าชายเลน

โครงการ 100,000 ต้นกล้า ปลูกป่าชายเลน

# สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สยามคูโบต้าให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดเพราะ KUBOTA Group มีพันธกิจต่อสังคม คือ “For Earth, For Life” หรือ “เพื่อโลก เพื่อชีวิต” ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนในการสร้างอาหารและน้ำให้ประชากรโลก และร่วมปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป นอกจากนี้สยามคูโบต้ายังมีนโยบาย Employee Social Responsibility (ESR) เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการมีจิตอาสาทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคม

ดูทั้งหมด