เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
(เรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท ผู้เข้าร่วมงาน ผู้เยี่ยมชม ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลทั้งทางเอกสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน งานอีเวนต์ นิทรรศการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ หรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งจัดการโดยบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “ลูกค้าและผู้เยี่ยมชมหรือ “ท่าน”) ทั้งนี้ บริษัทไม่อาจทราบอายุของลูกค้าและผู้เยี่ยมชมได้ หากท่านเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทโดยที่ท่านไม่ทราบและไม่ได้ให้ความยินยอม ท่านอาจติดต่อบริษัทและขอให้บริษัทลบข้อมูลนั้นได้ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลหรือเชื่อมโยงไปยังบุคคลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล ตำแหน่งหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร และข้อมูลติดต่ออื่น ๆ และวิธีการติดต่อสื่อสาร รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ภาพถ่าย ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี คุกกี้ สถานที่และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่ท่านใช้ เป็นต้น ในบางครั้งบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการสถานที่จัดงาน ผู้รับจ้างจากบริษัทเพื่อจัดงาน
อีเวนต์หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใด ๆ หรือผู้แทนของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สามดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทำ
ความรู้จักท่าน ยืนยันตัวตน และความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ของท่าน เพื่อใช้ในการติดต่อ หรือให้บริการแก่ท่านในอนาคต เพื่อให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า และ บริการของบริษัท ให้ความรู้เกี่ยวกับบริการ สินค้า หรือการเกษตร (หากมี)
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการและ/หรือสินค้าของบริษัท เพื่อให้บริการสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือในการจัดการบริการและ/หรือสินค้าของบริษัทหากท่านมีข้อสอบถาม เพื่อช่วยบริษัทในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่น เพื่อใช้ในการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การส่งเสริมการขาย หรือ ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด หรือ กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือการวิเคราะห์ตลาด และทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค เพื่อรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท ข้อกำหนดทางกฎหมาย ตลอดจนกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงบริษัท
ต่าง ๆ ภายในบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ประเทศใดทั่วโลก ผู้จัดงาน ผู้ประชาสัมพันธ์ และผู้สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคล
ที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งอยู่ในต่างประเทศ ต้องมีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและ/หรือได้มาตรฐานเทียบเท่ากับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะประมวลผล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่มีนิติสัมพันธ์กัน และจะเก็บรักษาต่อไปอีกเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือ อาจนานกว่านั้นหากกฎหมายอนุญาต

สิทธิของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ (1) ถอนความยินยอม (2) ขอให้บริษัทดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (3) ขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้ทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (4) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น (5) ขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (6) ขอให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน (7) ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทได้ดำเนินการตามคำขอของท่านแล้ว บริษัทอาจไม่สามารถจัดบริการบางรายการ เช่น แนะนำสินค้าหรือบริการที่ท่านขอรับให้แก่ท่านได้อีกต่อไป เป็นต้น

ติดต่อเรา หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิเกี่ยวกับ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail : [email protected] หรือ KUBOTA Connect : 02-0291747