เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

การศึกษา และเยาวชน

โครงการ KUBOTA Techical Education Center

โครงการ KUBOTA Techical Education Center

เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของสยามคูโบต้าในต่างประเทศ โดยมอบความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาในหลักสูตรช่างกลเกษตรผ่านความร่วมมือร่วมกับกรมอาชีวศึกษาของ สปป.ลาวและกัมพูชา โดยได้เลือกโรงเรียนลาว-เยอรมันและ Battambang Institute of Technology ของกัมพูชาเป็นโรงเรียนต้นแบบ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยสร้างบุคลากรช่างเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีคุณภาพและช่วยยกระดับทางด้านการศึกษาผ่านรูปแบบการสนับสนุนดังนี้

  • ออกแบบหลักสูตรภาคปฏิบัติ ตลอดจนฝึกอบรมอาจารย์จากทั้งสองสถาบัน เพื่อนำความรู้ไปเขียนตำราภาคทฤษฎีและสามารถถ่ายทอดไปยังนักศึกษาได้
  • สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องมือซ่อมต่างๆ เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนทั้งหมด ได้แก่ เครื่องยนต์ดีเซล รถไถเดินตาม และแทรกเตอร์ เป็นต้น
  • เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานและร่วมงานกับศูนย์บริการสยามคูโบต้าหรือผู้แทนจำหน่ายในแต่ละประเทศ