เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

การศึกษา และเยาวชน

โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp

โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา สยามคูโบต้าได้จัดโครงการค่ายยุวชนเกษตรกรสยามคูโบต้า ซึ่งเป็นค่ายเปิดประสบการณ์ด้านการเกษตรและเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการทำการเกษตรสมัยใหม่ ระดับภูมิภาค เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำการเกษตร ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp ซึ่งเป็นค่ายในระดับประเทศ โดยเปิดรับนิสิตและนักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมในโครงการ

  1. เปิดโลกเทคโนโลยีการเกษตรกับ KUBOTA เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการทำการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต และสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลผลิต
  2. The Smart Farmer Game การสร้างธุรกิจเกษตรแบบจำลองสถานการณ์ เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักวางแผนการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำหลักการไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  3. พบกับแขกรับเชิญที่จะมาเพิ่มเติมมุมมอง สร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันประสบการณ์ทางด้านการเกษตรตลอดเปิดโลกกว้างให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
  4. กิจกรรมศึกษา ดูงาน ในสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวกับการเกษตร เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ
  5. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นต้นกล้าที่สำคัญในภาคการเกษตร

ปัจจุบันมีเยาวชนกว่า 2,000 คน จากการจัดค่ายยุวชนเกษตรกรสยามคูโบต้า และจากการจัดโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp ที่จะเป็นต้นกล้าที่สำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน