เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

การศึกษา และเยาวชน

โครงการ KAMP (Kubota Agricultural Machinery Practice Center)

โครงการ KAMP (Kubota Agricultural Machinery Practice Center)

สยามคูโบต้าได้ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพการเกษตร โดยจัดโครงการ KAMP ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและการบำรุงรักษา ตลอดจนการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับวิทยาลัยฯ ครอบคลุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 44 แห่งทั่วประเทศ ผ่านรูปแบบการสนับสนุน ดังนี้

  • ฝึกอบรมการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้กับอาจารย์และนักศึกษา โดยบรรจุเป็นส่วนหนึ่งในวิชาเรียนของวิทยาลัยฯ รวมถึงพัฒนาตำราเรียนรายวิชาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรมอบให้แก่วิทยาลัยฯ
  • มอบเครื่องจักรกลการเกษตร อาทิ แทรกเตอร์ รถไถเดินตาม เครื่องยนต์เล็ก ฯลฯ เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติด้านการเรียนและใช้งานในวิทยาลัยฯ พร้อมมอบสื่อการเรียนการสอน เช่น คู่มือและ VCD การใช้งาน Presentation ที่ใช้ในการสอน
  • สนับสนุนรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างกลการเกษตรในงาน“การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” แบ่งเป็นการแข่งขันทักษะวิชาชีพหมวดเครื่องยนต์เล็กและหมวดแทรกเตอร์ โดยสยามคูโบต้าร่วมเป็นกรรมการออกแบบการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันทั้ง 2 หมวด

ปัจจุบันสยามคูโบต้ายังเดินหน้าที่จะสานต่อแนวทางการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยให้เจริญรุดหน้าต่อไป