เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

การพัฒนาชุมชน และสังคม

โครงการสนับสนุนมูลนิธิพระดาบสและโครงการพระดาบสสัญจร

โครงการสนับสนุนมูลนิธิพระดาบสและโครงการพระดาบสสัญจร

สยามคูโบต้าได้สนับสนุนมูลนิธิพระดาบส ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมเป็นกรรมการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพระดาบสในสาขาช่างยนต์ พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนพระดาบส ท่าวาสุกรี และได้เริ่มดำเนินโครงการพระดาบสสัญจรขึ้น ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนภาคการเกษตรในถิ่นทุรกันดาร โดยสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและเจ้าหน้าที่ในการจัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องยนต์ดีเซลรถไถเดินตาม และแทรกเตอร์อย่างถูกวิธี นอกจากนี้ ยังได้เปิดหน่วยบริการตรวจเช็คเครื่องจักรกลการเกษตรและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแก่เกษตรกรที่นำเครื่องมารับบริการให้ฟรี และมอบส่วนลดอะไหล่

ปัจจุบันสยามคูโบต้าได้เข้าร่วมจัดโครงการพระดาบสสัญจรในถิ่นธุรกันดารทั่วประเทศไปแล้ว 106 ครั้ง (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2558) ส่งเสริมให้เกษตรกรกว่า 5,000 คน ได้รับความรู้จากการอบรมการใช้และดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรจากโครงการนี้ และมีเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ารับบริการด้านการตรวจเช็คซ่อมเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกว่า 5,500 เครื่อง