เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

การพัฒนาชุมชน และสังคม

โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า

โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า

สยามคูโบต้าได้ทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตรผ่านกระบวนการเรียนรู้และโครงการต่างๆ เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้เกษตรกรในชุมชนมีความอยู่ดีกินดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ ท้ายที่สุดสามารถพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบและขยายผลสู่ชุมชนอื่นต่อไป

ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ไปแล้ว 2 ชุมชน ได้แก่

 • ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
 • ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-เกษตรทิพย์ ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

และมีแผนพัฒนาชุมชนต้นแบบเพิ่มในแต่ละภูมิภาคต่อไป โดยโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา

 

วัตถุประสงค์โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า

 1. เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่ม ด้วยการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต
 2. เพื่อสร้าง “ชุมชนต้นแบบ” ทางการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรทั่วไป หรือผู้สนใจ ได้เรียนรู้ ศึกษาวิถีการทำเกษตรที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนากลุ่ม

บทบาทของสยามคูโบต้าในการพัฒนาชุมชน

 1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งเพื่อให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก จัดการผลผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรของสมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมผ่านการจดทะเบียนกลุ่ม เช่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นต้น
 2. ส่งเสริมการจัดรูปที่ดินเพื่อให้ง่ายต่อการคมนาคมขนส่ง ระบบการบริหารจัดการน้ำ โดยส่งเสริมผ่านโครงการขยายแปลงนา เป็นต้น
 3. ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ
  • เลือกใช้เครื่องจักรกลการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้คำปรึกษาเรื่องการคำนวณการเลือกใช้เครื่องจักรกลการเกษตรให้เหมาะสมกับจำนวนพื้นที่และพืชที่ปลูกของชุมชน โดยสนับสนุนให้ชุมชนถือครองและบริหารเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกัน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • สนับสนุนเรื่องงานบริการเครื่องจักรกลการเกษตรในชุมชนสยามคูโบต้าได้ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรของชุมชน โดยสยามคูโบต้าสนับสนุนการอบรมให้ความรู้เรื่องการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร และโครงการอะไหล่ประจำหมู่บ้าน (Parts@Village)
  • สนับสนุนโครงการทำนาดำ เพื่อส่งเสริมการดำนาแบบปราณีต ด้วยการลดต้นทุน โดยการประหยัดเมล็ดพันธุ์ ลดการใช้สารเคมี เพิ่มผลผลิต ซึ่งการทำนาดำจะทำให้ข้าวแตกกอดี เมล็ดข้าวสมบูรณ์ และได้พันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ ป้องกันข้าวดีดข้าวเด้ง
  • ส่งเสริมการปลูกพืชบำรุงดิน โดยส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนาเนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยและช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตข้าวในฤดูถัดไป นอกจากนี้สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้นด้วย
  • ส่งเสริมเรื่องโครงการเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) โดยเน้นเรื่องเกษตรปลอดการเผา ได้แก่ การไถกลบตอซังและการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง และการลดการใช้สารเคมีในทุกๆ ขั้นตอนของการทำการเกษตร
 4. สนับสนุนให้สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตที่ชุมชนมีอยู่แล้ว ได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดทำข้าวอินทรีย์บรรจุถุง เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยเป้าหมายของการส่งเสริมของสยามคูโบต้า เริ่มตั้งแต่การผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และจัดหาตลาดรองรับ