เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวสารองค์กร

สยามคูโบต้า และคูโบต้าลาว ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคลาว – เยอรมัน   จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ พัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร  มุ่งผลิตบัณฑิตช่างเครื่องจักรกสิกรรมระดับคุณภาพ ป้อนตลาดแรงงานใน สปป.ลาว

สยามคูโบต้า และคูโบต้าลาว ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคลาว – เยอรมัน  จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ พัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร มุ่งผลิตบัณฑิตช่างเครื่องจักรกสิกรรมระดับคุณภาพ ป้อนตลาดแรงงานใน สปป.ลาว

สยามคูโบต้า และคูโบต้าลาว ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคลาว – เยอรมัน 

จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ พัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร

มุ่งผลิตบัณฑิตช่างเครื่องจักรกสิกรรมระดับคุณภาพ ป้อนตลาดแรงงานใน สปป.ลาว

 

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท คูโบต้าลาว จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลาว – เยอรมัน  จับมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร สานต่อหลักสูตรช่างเครื่องจักรกสิกรรม ภายใต้โครงการ KUBOTA Technical Education Center ต้นแบบแห่งการบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ที่ได้รับการรับรองจากกรมอาชีวศึกษา สปป. ลาว พร้อมปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนสอดรับเทรนด์นวัตกรรมในอนาคต รองรับตลาดแรงงานภาคการเกษตร นอกจากนี้ยังจัดแข่งขันช่างเหรียญทอง เตรียมยกระดับและพัฒนาศักยภาพของช่างบริการศูนย์บริการคูโบต้าลาว และช่างบริการร้านค้าผู้แทนจำหน่ายให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มุ่งตอบโจทย์งานบริการลูกค้าให้ดีที่สุด

 

นายไวพจน์ หามาลา ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมด้วย นายธนวัต ศิริพรพันธ์ ผู้จัดการประเทศลาว บริษัท คูโบต้าลาว จำกัด ให้การต้อนรับและร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร ร่วมกับ นายสุริยา ป่าไช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค ลาว-เยอรมัน โดยมี ดร.หนูพัน อุตสา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยนายไวพจน์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีในภาคการเกษตรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต ดังนั้นการผนวกองค์ความรู้เหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดได้ในอนาคต โดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่เกิดเป็นความร่วมมือในการจัดตั้งโครงการ KUBOTA Technical Education Center ได้ก่อกำเนิด หลักสูตรช่างเครื่องจักรกสิกรรม ซึ่งเป็นต้นแบบแห่งการบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ภายใต้การรับรองจากกรมอาชีวศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่สร้างบัณฑิตเข้าสู่ภาคการเกษตรแล้วกว่า 204 ราย

สำหรับปี 2023 นี้ สยามคูโบต้า และวิทยาลัยเทคนิคลาว – เยอรมัน เห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มเติม อีกทั้งยังพิจารณากิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการเกษตรสำหรับนักศึกษา โดยมีการสนับสนุนร่วมกันจาก 3 องค์กร ได้แก่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร และสื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร โดยร่วมพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานใน สปป.ลาว และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อยกระดับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ขณะที่ วิทยาลัยเทคนิคลาว – เยอรมัน จะดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอน และการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษา พร้อมทั้งรับผิดชอบดูแล KUBOTA Technical Education Center ให้มีการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร และบุคลากรที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรม และบริษัท คูโบต้าลาว จำกัด จะสนับสนุนการจัดอบรมตามมาตรฐานของสยามคูโบต้า โดยร่วมพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมและทันสมัย พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไป             เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์ KUBOTA Technical Education Center ที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร ใน สปป.ลาว โดยมั่นใจว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถสร้างนักศึกษาที่พร้อมเติบโตเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ต่อยอดการพัฒนาภาคการศึกษาระดับอาชีวศึกษา พร้อมยกระดับภาคการเกษตรใน สปป.ลาว ให้มั่นคงและยั่งยืน

นอกจากนี้ ในวันงานดังกล่าวยังมีการจัด แข่งขันช่างเหรียญทอง โดยเป็นการแข่งขันของช่างบริการศูนย์บริการคูโบต้าลาว และช่างบริการร้านค้าผู้แทนจำหน่าย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้รูปแบบการประกวด 3 สถานี ได้แก่ ภาคทฤษฎี เน้นความรู้เชิงวิเคราะห์ และความรู้งานบริการ จากนั้นจะเป็นการแข่งขันในภาคปฏิบัติ โดยจะเป็นการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์จริงตามโจทย์ที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับ ซึ่งช่างบริการที่ได้รับรางวัลช่างเหรียญทองจะต้องได้รับคะแนนรวม 90 % ขึ้นไป โดยวัตถุประสงค์การจัดแข่งขันในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ช่างบริการฯ สามารถปฏิบัติงานบริการได้อย่างมีมาตรฐาน ตลอดจนยกระดับความรู้ความสามารถของช่างบริการให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนงานบริการสินค้าที่กำลังจะพัฒนามากขึ้นในอนาคต และมุ่งตอบโจทย์งานบริการลูกค้าให้ดีที่สุด ตามสโลแกนศูนย์อบรมสยามคูโบต้า ทักษะรอบรู้ ควบคู่คุณธรรม เลิศล้ำบริการ //