เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ทดลองขับ ทดลองขับ สินค้าตามการใช้งาน สินค้าตามการใช้งาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย คำนวนสินเชื่อ คำนวนสินเชื่อ
กลับ

ข่าวสาร

ข่าวและกิจกรรมที่แนะนำ

KUBOTA FAMILY CAMP ขอเชิญชวนชาวสยามคูโบต้า มาเปิดประสบการณ์ด้านนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่

KUBOTA FAMILY CAMP ขอเชิญชวนชาวสยามคูโบต้า มาเปิดประสบการณ์ด้านนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่

✨KUBOTA FAMILY CAMP ขอเชิญชวนชาวสยามคูโบต้า มาเปิดประสบการณ์ด้านนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่✨
🌱ที่จะมาช่วยพัฒนาการเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น !!

💚ได้เรียนรู้การทำเกษตรอย่างครบวงจร สามารถนำไปต่อยอด และพัฒนาการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไปได้💚

📌สมัครง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย สิทธิพิเศษสำหรับครอบครัวสยามคูโบต้าเท่านั้น (รับจำนวนจำกัด) สมัครเลย 👉 https://forms.gle/7t4UzzjSNUJnoiGc8

🗓ตั้งแต่วันที่ 28 – 31 ต.ค. 65 (3 คืน 4 วัน) 📍ณ คูโบต้า ฟาร์ม จ.ชลบุรี

📌ข้อตกลง และเงื่อนไขของกิจกรรมคูโบต้า แฟมิลี่ แคมป์ (KUBOTA FAMILY CAMP)📌
1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับจดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจากสยามคูโบต้าโดยตรง ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีชื่อถือครองกรรมสิทธิ์สินค้าของสยามคูโบต้า คือ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา โดรน หรือรถขุด (ไม่รวมสินค้ามือสองคูโมต้า แม็กซ์) มูลค่ารวมกันมากกว่า หรือเท่ากับ 2.5 ล้านบาท (อ้างอิงมูลค่า ณ วันที่ซื้อขาย) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565 จากฐานข้อมูลของสยามคูโบต้า เว้นแต่ ผู้มีชื่อระบุในตัวจดหมายจะมอบสิทธิ์ให้กับคู่สมรสที่จดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตน ซึ่งเป็นผู้ช่วยทำงานหลักของของตน โดยการโอนสิทธิ์จะต้องทำเป็นหนังสือมอบอำนาจพร้อบแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (เช่น สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ และผู้รับมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อบิดา มารดา และบุตร หรือสำเนาทะเบียนสมรส ทั้งหมดจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุในเอกสารว่า “สำหรับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คูโบต้า แฟมิลี่ แคมป์ และระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทุกฉบับให้ครบถ้วน) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติ และคำตัดสินของสยามคูโบต้าถือเป็นที่สิ้นสุด
2. กรณีที่มีการโอนสิทธิ์ หรือมอบสิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
2.1 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางการสแกนผ่าน QR Code หรือผ่าน KUBOTA CONNECT บริษัทฯ จะดำเนินการโทรศัพท์แจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจัดส่งเอกสารการโอนสิทธิ์และหลักฐานต่างๆ ตามรายละเอียดข้อที่ 1 หลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบแบบฟอร์มการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2.2 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางร้านผู้แทนจำหน่าย ทางผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารการโอนสิทธิ์ ตามรายละเอียดข้อที่ 1 พร้อมการสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยทางร้านผู้แทนจำหน่ายจะเป็นผู้ดำเนินการส่งเอกสารทั้งหมดให้กับบริษัทฯ
การนำส่งเอกสารสามารถจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์มาที่ ส่วนบริหารลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด 101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โดยระบุหน้าซองเอกสาร หรือซองจดหมายว่า “คูโบต้า แฟมิลี่ แคมป์” หรือส่งเอกสารผ่าน E-mail: [email protected]
3. ลูกค้าของสยามคูโบต้า 1 ท่าน จะได้รับ 1 สิทธิ์เท่านั้น ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และสิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2565 ถึง 31 ต.ค. 2565 กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใด ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนดการดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งสิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัทฯ นำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ในขณะเข้าร่วมกิจกรรม เผยเพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซึนป้องกัน COVID-19 ครบ 2 เข็ม ขึ้นไป
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในรูปแบบ ATK (Antigen Test Kit) ณ สถานที่ที่สามารถออกใบรับรองผลตรวจให้ได้ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจแบบ ATK ดังกล่าว
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องส่งหรือแสดงหลักฐานการได้รับวัคชีนป้องกัน COVID-19 ครบ 2 เข็มขึ้นไป และหลักฐานการตรวจ ATK ที่ไม่พบเชื้อ COVID-19 ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม จากระบบหมอพร้อม หรือโรงพยาบาล หรือสถาบันที่มีใบอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
9. การพิจารณาเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินงาน เละการเข้าร่วมกิจกรรม คูโบต้า แฟมิลี่ แคมป์ เป็นไปตามดุลยพินิจและการตัดสินของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

#KUBOTA #คูโบต้า #นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต