Sign In Sign In Test drive Test drive Products according to use Products according to use Dealer Dealer Loan Calculator Loan Calculator

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
(เรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท ผู้เข้าร่วมงาน ผู้เยี่ยมชม ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลทั้งทางเอกสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน งานอีเวนต์ นิทรรศการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ หรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งจัดการโดยบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “ลูกค้าและผู้เยี่ยมชมหรือ “ท่าน”) ทั้งนี้ บริษัทไม่อาจทราบอายุของลูกค้าและผู้เยี่ยมชมได้ หากท่านเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทโดยที่ท่านไม่ทราบและไม่ได้ให้ความยินยอม ท่านอาจติดต่อบริษัทและขอให้บริษัทลบข้อมูลนั้นได้ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลหรือเชื่อมโยงไปยังบุคคลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล ตำแหน่งหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร และข้อมูลติดต่ออื่น ๆ และวิธีการติดต่อสื่อสาร รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ภาพถ่าย ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี คุกกี้ สถานที่และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่ท่านใช้ เป็นต้น ในบางครั้งบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการสถานที่จัดงาน ผู้รับจ้างจากบริษัทเพื่อจัดงาน
อีเวนต์หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใด ๆ หรือผู้แทนของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สามดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทำ
ความรู้จักท่าน ยืนยันตัวตน และความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ของท่าน เพื่อใช้ในการติดต่อ หรือให้บริการแก่ท่านในอนาคต เพื่อให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า และ บริการของบริษัท ให้ความรู้เกี่ยวกับบริการ สินค้า หรือการเกษตร (หากมี)
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการและ/หรือสินค้าของบริษัท เพื่อให้บริการสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือในการจัดการบริการและ/หรือสินค้าของบริษัทหากท่านมีข้อสอบถาม เพื่อช่วยบริษัทในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่น เพื่อใช้ในการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การส่งเสริมการขาย หรือ ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด หรือ กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือการวิเคราะห์ตลาด และทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค เพื่อรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท ข้อกำหนดทางกฎหมาย ตลอดจนกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงบริษัท
ต่าง ๆ ภายในบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ประเทศใดทั่วโลก ผู้จัดงาน ผู้ประชาสัมพันธ์ และผู้สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคล
ที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งอยู่ในต่างประเทศ ต้องมีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและ/หรือได้มาตรฐานเทียบเท่ากับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะประมวลผล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่มีนิติสัมพันธ์กัน และจะเก็บรักษาต่อไปอีกเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือ อาจนานกว่านั้นหากกฎหมายอนุญาต

สิทธิของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ (1) ถอนความยินยอม (2) ขอให้บริษัทดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (3) ขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้ทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (4) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น (5) ขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (6) ขอให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน (7) ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทได้ดำเนินการตามคำขอของท่านแล้ว บริษัทอาจไม่สามารถจัดบริการบางรายการ เช่น แนะนำสินค้าหรือบริการที่ท่านขอรับให้แก่ท่านได้อีกต่อไป เป็นต้น

ติดต่อเรา หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิเกี่ยวกับ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail : [email protected] หรือ KUBOTA Connect : 02-0291747