Sign In Sign In Test drive Test drive Products according to use Products according to use Dealer Dealer Loan Calculator Loan Calculator
Back

News

Corporate News

สยามคูโบต้า มอบรางวัล “โครงการประกวดชุมชนต้นแบบปลอดการเผาประจำปี 2566”

สยามคูโบต้า มอบรางวัล “โครงการประกวดชุมชนต้นแบบปลอดการเผาประจำปี 2566”

สยามคูโบต้า จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการประกวดชุมชนต้นแบบปลอดการเผาประจำปี 2566” เป็นเงินสนับสนุนพัฒนาชุมชนฯ รางวัลละ 30,000 บาท  ให้แก่ 8 ชุมชนต้นแบบชนะเลิศ ใน 5 จังหวัดนำร่องเมืองต้นแบบปลอดการเผา จากการร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการคูโบต้าเกษตรปลอดการเผา หรือ Zero Burn ได้แก่ ราชบุรี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อุดรธานี และหนองคาย ซึ่งเป็นโครงการประกวดที่เฟ้นหากลุ่มเกษตรกรหรือชุมชนที่สามารถดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรแบบปลอดการเผาได้ตามเป้าหมาย มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของชุมชนต้นแบบปลอดการเผา เมื่อวันที่ 6-15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

โดยมีรายชื่อกลุ่มผู้ชนะเลิศ ดังนี้

  1.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
  2.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลปากร่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  3. กลุ่มแปลงใหญ่บ้านบัวงามรุ่งเรือง หมู่ 3 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  4. วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ศูนย์ข้าว หมู่ 4 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
  5. บ้านหนองเขื่อง หมู่ 1 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  6. กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ 8  ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
  7. กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองหญ้ารังกา ตําบลปะโค อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
  8. กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านโพนทัน ตําบลชุมช้าง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย