ผู้แทนจำหน่าย

ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า

ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้าคือ?

ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้าเป็นธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง กับภาคการเกษตร ซึ่งดำเนินธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่าย กล้าแผ่นคุณภาพ ด้วยบริการที่สะดวกสบายและรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด โดยศูนย์ฯ อยู่ภายใต้ การสนับสนุนของ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรมานานถึง 40 ปี และมีนโยบายที่จะขยายเครือข่าย เพื่อการให้ บริการลูกค้าที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ลักษณะสินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายกล้าแผ่นสำหรับผู้ใช้รถดำนา คูโบต้า โดยมีจุดเด่นด้านมาตรฐานการผลิตและ การให้บริการซึ่ง บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การ สนับสนุนและมีมาตรฐานควบคุม เพื่อให้ลูกค้า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และเกิดความพึงพอใจ สูงสุด

นโยบายการสร้างเครือข่าย

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีเป้าหมาย ในการขยายเครือข่ายศูนย์จำหน่าย กล้าแผ่นคูโบต้า เพื่อขยายการให้บริการที่ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และ ได้เปิดโอกาสให้ ผู้สนใจสามารถเข้ามาดำเนินธุรกิจ "ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า" โดยบริษัทฯ สนับสนุน การพัฒนาเครือข่าย ด้านระบบ การจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิต เครื่องมือการตลาดและการขาย เพื่อให้ธุรกิจ ของเครือข่ายประสบความสำเร็จอย่าง ยั่งยืน

สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

 1. สยามคูโบต้าจะจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการออกแบบหรือปรับปรุงภายในศูนย์จำหน่าย
 2. กล้าแผ่นคูโบต้า เพื่อให้พร้อมดำเนินธุรกิจ
 3. สยามคูโบต้าจะจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำมาตรฐานการผลิตกล้าแผ่นในทุกขั้นตอน
 4. เพิ่มมาตรฐานในการบริการของศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า
 5. สยามคูโบต้าจะจัดอบรมให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของท่านก่อนดำเนินธุรกิจ
 6. หลักสูตรเพิ่มเติมระหว่างดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 7. สยามคูโบต้าจะมอบป้าย "ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า" และมอบอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
 8. ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้าพร้อมติดตั้ง รวมถึงเครื่องแบบพนักงานของศูนย์จำหน่าย กล้าแผ่นคูโบต้า เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 9. สยามคูโบต้าจะมีแผนการส่งเสริมการขายและการตลาดเพื่อสนับสนุนศูนย์จำหน่าย
 10. กล้าแผ่นคูโบต้าอย่างสม่ำเสมอ

สื่อตกแต่งประชาสัมพันธ์ที่บริษัทฯมอบให้ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นสยามคูโบต้า
สำหรับกลางแจ้ง

• ป้ายศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้าขนาด 1*4 เมตร พร้อมขาตั้ง 1 ป้าย
• ธงญี่ปุ่นศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้าพร้อมขาตั้ง  8 อัน

สำหรับในร่ม

• ป้ายตั้งพื้น (Standee) "5 ความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพกล้าแผ่น" 3 อัน
• ป้ายตั้งพื้น (Standee) "5 ความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพกล้าแผ่น" 3 อัน
• เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า (เสื้อยืดแขนยาว หมวก และผ้ากันเปื้อน) 30 ชุด

การลงทุน รายได้ และจุดคุ้มทุน

รายละเอียดการลงทุน รายได้ และจุดคุ้มทุนของศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า

ตัวอย่างรายละเอียดการลงทุน ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า ขนาด 40,000 ถาด
ซึ่งสามารถรองรับการทำนาได้ 800 ไร่ / 1 ฤดูกาลเพาะปลูก (กรณีลงทุนใหม่ทั้งหมด

ลำดับ รายการ ราคาต่อหน่วย จำนวน ราคารวม
1 โรงเรือนเพาะกล้า ขนาด 400 ตร.ม. + พื้นปูนโดยรอบ 750,000 1 750,000
2 เตรียมแปลงแผ่กล้าพร้อมระบบน้ำเข้า-ออกแปลง จำนวน 8 ไร่ 80,000 1 80,000
3 ถนนรอบแปลงแผ่กล้า ใช้ดินลูกรังบดอัด 50,000 1 50,000
4 เครื่องเพาะกล้ากึ่งอัตโนมัติ 92,000 1 92,000
5 เครื่องร่อนแกลบ 15,000 1 15,000
6 ถาดเพาะกล้า 25 40,000** 1,000,000
7 รถกระบะ (มือสอง) 200,000 2 400,000
8 โครงสร้างกันลม + ผ้าใบ สำหรับรถกระบะ 10,000 2 20,000
9 รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 2 ตัน 250,000 1 250,000
10 พาเลทพลาสติกวางถาดเพาะกล้า ขนาด 1 เมตร * 1.2 เมตร 450 30 13,500
11 รางลำเลียงถาดเพาะกล้าในแปลงแผ่กล้า 75,000 1 75,000
รวมการลงทุนทั้งหมด 2,745,500

*หมายเหตุ

 1. มูลค่าการลงทุน คิดในกรณีที่เริ่มลงทุนใหม่ทั้งหมด แต่ถ้าผู้เข้าร่วมโครงการมีการลงทุนอยู่บ้างแล้วก็จะทำให้มูลค่าการลงทุนลดลง
 2. ขนาดการลงทุนและมูลค่าการลงทุน เป็นตัวอย่างที่ทางบริษัทกำหนดขึ้นตามมาตรฐาน ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม
 3. ทั้งนี้ต้นทุนและผลกำไรที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับสถานที่ และความสามารถในการบริหารกิจการของแต่ละบุคคลด้วย
 4. ราคาของรายการต่างๆ เป็นการประมาณการของสยามคูโบต้า สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 5. สยามคูโบต้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาเครื่องเพาะกล้ากึ่งอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายได้และจุดคุ้มทุนของศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า

รายการ จำนวน
รายได้จากการขายกล้าแผ่นใน 1 ปี (จำนวนกล้าแผ่นที่ผลิตได้ 40,000 แผ่น ต่อ 1 รอบการผลิต,ใน 1 ปี ผลิตกล้าแผ่นได้ทั้งหมด 6 รอบ,ราคาขาย 15 บาท/แผ่น)*** 3,600,000
รายได้ 3,600,000
ค่าใช้จ่ายในการผลิตกล้าแผ่นใน 1 ปี  
1. ต้นทุนในการผลิตกล้าแผ่น (ต้นทุนการดำเนินงาน 10 บาท/แผ่น, จำนวนกล้าแผ่นทั้งหมด 40,000*6 = 240,000 แผ่น 2,400,000
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป (ค่าเช่าที่,ค่าน้ำ,ค่าไฟ และอื่นๆ เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท) 240,000
รวมค่าใช้จ่าย 2,640,000
 
กำไรจากการขายกล้าแผ่นใน 1 ปี 960,000
ระยะเวลาในการคืนทุน 2.86 ปี

** ถาดเพาะกล้าจำนวน 40,000 ใบ สามารถนำมาใช้หมุนเวียนได้ในกรณีที่นำกล้าแผ่นไปใช้แล้ว
*** ราคาในการจำหน่ายกล้าแผ่น และต้นทุนการผลิตจะขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่

วัสดุ-อุปกรณ์

รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์, เครื่องจักรของศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า

1.เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็น พร้อมชุดรางล้อ

1.1 เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็น

วัตถุประสงค์
ใช้โรยเมล็ดพันธุ์ข้าว และวัสดุเพาะปิดหน้า ด้วยแรงงานคน

เหตุผลและความจำเป็น
การโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกลงในถาดเพาะกล้าถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ปริมาณการโรยที่พอเหมาะกับอัตราการเจริญเติบโต และความสม่ำเสมอของการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวในถาดเพาะกล้าเพื่อให้ต้นกล้าเติบโตและแข็งแรงเท่าเทียมกันทุกต้น การใช้เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็น จะทำให้เมล็ดข้าวกระจายตัวได้สม่ำเสมอมากกว่าการโรยโดยใช้แรงงานคน อีกทั้ง ยังสามารถที่จะบรรจุวัสดุเพาะที่แห้งมาโรยเป็นวัสดุปิดหน้าได้อีกด้วย

1.2 ชุดรางล้อ ชนิดยกสูงมีขาตั้ง

วัตถุประสงค์
ใช้เป็นรางทางวิ่งบังคับของเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็น

เหตุผลและความจำเป็น
การใช้เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็นมีความจำเป็นที่ต้องใช้คู่กับรางล้อ เพราะการเดินของเครื่องต้องเดินหน้าและเป็นทางตรงเท่านั้น จึงจะทำให้ประสิทธิภาพของการโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวออกมาดีและสม่ำเสมอในส่วนของการกระจายเมล็ด

หรือในกรณีที่ต้องการผลิตกล้าในปริมาณมาก ทางสยามคูโบต้าแนะนำให้เลือกใช้

เครื่องเพาะกล้ากึ่งอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์
ใช้โรยวัสดุเพาะกล้า เมล็ดพันธุ์ข้าว และวัสดุเพาะปิดหน้า ลงในถาดเพาะกล้า

เหตุผลและความจำเป็น
ในการดำนาด้วยรถดำนานั้นต้องใช้แผ่นกล้าเป็นจำนวนมาก การเพาะกล้าโดยการใช้แรงงานคนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ เครื่องเพาะกล้ากึ่งอัตโนมัติมีระบบการทำงานด้วยไฟฟ้า ทั้งสามขั้นตอน คือ การบรรจุวัสดุเพาะ การโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก การโรยวัสดุปิดหน้า มีกำลังการผลิตที่ 800 ถาด ต่อชั่วโมง จึงทำให้เพาะกล้าได้เสร็จอย่างรวดเร็ว

2.ถาดเพาะกล้า ( ขนาดมาตรฐานถาดภายนอก (กว้างxยาว) 30x60 เซนติเมตร

วัตถุประสงค์
ใช้เป็นภาชนะในการเพาะกล้าให้ได้กล้าแผ่นที่เหมาะสมและได้มาตรฐานสำหรับรถดำนา

เหตุผลและความจำเป็น
ในกระบวนการทำกล้าชนิดแผ่นที่เหมาะสมและได้มาตรฐานที่ดีสำหรับรถดำนา คือ ขนาดแผ่นกล้า (กว้าง * ยาว * หนา) 28 * 58 * 2.5 – 3 เซนติเมตร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีภาชนะในการเพาะกล้า

3.เครื่องร่อนวัสดุ

วัตถุประสงค์
ใช้แยกสิ่งปลอมปน ออกจากวัสดุเพาะ และช่วยทำให้วัสดุเพาะร่วนซุยไม่จับตัวเป็นก้อน

เหตุผลและความจำเป็น
วัสดุเพาะที่นำมาใช้งานนั้นอาจมีสิ่งปลอมปน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการทำให้วัสดุเพาะมีความบริสุทธิ์ ปราศจากเศษหิน เศษกิ่งไม้ ที่อาจจะเข้าไปอยู่ในแผ่นกล้าแล้วไปสร้างอันตรายต่อหัวส้อมปักดำของรถดำนาให้เกิดความเสียหาย

4.รถกระบะ

วัตถุประสงค์
ใช้ในการขนส่งแผ่นกล้า สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องการมารับกล้าแผ่นที่ศูนย์

เหตุผลและความจำเป็น
การบริการขนส่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาซื้อกล้าแผ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มลูกค้าที่ไม่สะดวกในการมารับกล้าแผ่นเองที่ศูนย์ ก็จะมีทางเลือกอีกทางหนึ่งในการบริการ

5.รถโฟล์คลิฟท์

วัตถุประสงค์
ใช้ในการขนย้ายถาดเพาะกล้าภายในบริเวณศูนย์

เหตุผลและความจำเป็น
รถโฟล์คลิฟท์จะช่วยให้การขนย้ายถาดเพาะกล้าภายในบริเวณศูนย์สะดวกสบายมากขึ้น และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคน โดยปกติการขนย้ายจะใช้แรงงานคนซึ่งจะทำให้ต้องใช้จำนวนคนมาก และใช้เวลาในการขนย้ายนาน

6.รางลำเลียงถาดเพาะกล้าในแปลงแผ่กล้า

วัตถุประสงค์
ใช้ในการลำเลียงถาดเพาะกล้า เข้า-ออก จากแปลงแผ่กล้า

เหตุผลและความจำเป็น
ระบบรางลำเลียงถาดเพาะกล้า จะช่วยในการลำเลียงถาดเพาะกล้าที่ผ่านการบ่มเรียบร้อยแล้วไปแผ่ในแปลงแผ่กล้า และลำเลียงกล้าแผ่นออกจากแปลงอนุบาลกล้าเพื่อนำไปปักดำ โดยระบบรางจะช่วยในการลำเลียงตามระยะทาง และขั้นตอนการวางถาดจะใช้แรงงานคน และนอกจากนั้นระบบรางลำเลียงจะช่วยในการลำเลียงกล้าแผ่นที่พร้อมขายขึ้นมาจากแปลงเพื่อขนขึ้นรถขนส่ง

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ


คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า


ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ"ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า" มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เป็นบุคคลที่มีทัศนคติที่ดี และมีใจรักงานบริการ
 2. มีความพร้อมของเงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
 3. เป็นบุคคลที่มีประวัติทางการเงินดี
 4. ยินดีให้ความร่วมมือกับสยามคูโบต้า เช่น จัดกิจกรรมการตลาด หรือ การเผยแพร่ความรู้
 5. ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานของสยามคูโบต้า
 6. อยู่ในพื้นที่เขตชลประทาน หรือเป็นพื้นที่ที่สามารถคุมน้ำได้สะดวก

หลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า

เอกสาร จำนวน(ชุด)
ใบสมัคร (แบบฟอร์มจากทางบริษัท) ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1
สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 1
สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 1

ติดต่อซื้อกล้าแผ่น

ศูนย์ขายกล้า
ที่ ชื่อศูนย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อเจ้าของศูนย์ เบอร์
ภาคเหนือ
1 ฟาร์ม ซี อี โอ ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย คุณ ปรีชา ยศถา 053-666916 086-4206271
2 เกษมรถดำนา เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย คุณ เกษม อุดต๊ะมา 084-0460979, 084-1692785
3 กล้ารวย เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย คุณ พัทธ์ธีรา แก้วสม 091-8534037
4 อารียาการเกษตร (เฮียตี๋) รอบเวียง เมือง เชียงราย คุณ ตี๋ แบนอาภัย 089-9997933 / 093-1458778
5 ไร่จัสมิน บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ คุณ กิตติพงศ์ โกษฐ์เพชร 088-2581479 , 088-2615421
6 มานพ พันธุ์กล้า บ่อแห้ว ลำปาง ลำปาง คุณ มานพ วรศรี 084-609-9024
7 นายพันธ์ ห้วยหม้าย สอง แพร่ คุณประพันธ์ ผาแก้ว 097-3134838
8 ธีระศักดิ์ รถดำนา กล้าแผ่น เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง สุโขทัย คุณ ธีระศักดิ์ ม่วงแย้ม 081-5335922
9 ณรงค์การเกษตร หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย คุณ ณรงค์ มะโหธร 085-730-5207
10 ยุพินเกษตรกิจ บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ คุณ ยุพิน สังบัวชื่น 086-2171200, 091-8872815
11 คุณปรีชา นางแสน หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก คุณ ปรีชา นางแสน 084-6698763, 085 131 0871
12 ชัยรัตน์พันธุ์กล้า ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร คุณ ดารณี บัวทอง 087-8458730 , 083-9564859
13 สามพี่น้องรถดำนา รังนก สามง่าม พิจิตร คุณ ธวิช เพชรพงศ์ 089-7927314
14 กล้าเจริญ ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร คุณ สุเทพ อภัยภักดิ์ 083-297-7889 , 081-3469014
15 สายชล น้ำอ้อย รับเพาะกล้า วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร คุณ สายชล จีนพันธุ์ 086-9387422, 087-3088635
16 ประทีป รถดำนา เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร คุณ ไพรัตน์ รอดเขียว 087-2028690
17 ศูนย์เพาะกล้าคมกริช แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร คุณ เบญจวรรณ พันธ์พิทักษ์ 089-6383058, 084-5061077
18 พรณรงค์ รถดำนา แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร คุณ พรณรงค์ พุทธรักษา 063-8013250
19 ต่อเจริญกลการ เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ คุณ เฉลี่ย สุดมี /คุณสมปอง สุดมี 081-7407988, 085-7279358
20 รถดำนา ชูเกียรติ์ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ คุณ ชูเกียรติ์ ทองเที่ยง 084-4906469, 080-0304896
21 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ คุณ ปัญญา ขวัญเอม 089-6426558
22 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสุพล อรุณ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์ คุณ สุพล อรุณ 087-8494335
23 หนองจิก เนินกร้าว โกรกพระ นครสวรรค์ คุณ ณรงค์ หัตถบูรณ์ 081-0410740 , 085-7299207
ภาคกลาง
24 ทองดำแปลงกล้า ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี คุณ สงกรานต์ ขุนสิงโต 089-8577453
25 ข้าวกล้องน้องต้นกล้า รถดำนาน้องอัลโต้ มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท คุณ สุภัทชา นาคบัว 084-3443832 , 085-8557444
26 มาลีพันธุ์ข้าว ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี คุณ สุมาลี สอดสี 089-2601550, 081-0187739
27 ส.บุญรวม มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี คุณธนวัฒน์ ถีระแก้ว 089-488-4158
28 ลุงเชื้อพันธุ์กล้า ดอนเจดีย์ ดอนเจดียย์ สุพรรณบุรี คุณ เชื้อ อินทร์ตรา 084-318-2118
29 พืชภัณฑ์ดี หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ภารดี เหลืองอ่อน 081-8581803
30 ไพรัตน์ รถดำนา หนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี คุณ ไพรัตน์ กลับฝั่ง 083-9072855, 087-1229430
31 โชติรถดำนา คอทราย ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี คุณ โชติ ม่วงขวัญ 088-4608581 , 089-0811151
32 สมถวิลแปลงกล้า ยางซ้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง คุณ สมถวิล ฉัตรทอง 085-3283179 , 081-1975349
33 เพียรเจริญ ขายกล้า บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี คุณ ดิษพล เพียรเจริญ 089-2426809
34 วศิน บ้านแถว เสนา พระนครศรีอยุธยา คุณ สุวัชชัย มงคลธง 081-5705641, 087-4060478
35 ศูนย์เพาะกล้าและจำหน่ายกล้าแผ่นสหกรณ์การเกษตรท่าเรือ ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา คุณสุวิช จำเนียรธรรม 098-8821467
36 โพธิ์รถดำนา ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี คุณ โพธิ์ แก้วหนู 089-3461792 , 092-9511015
37 ศูนย์เพาะกล้าและรถดำนา ดำเนินงานโดยคุณชาตรี รางพิกุล กำแพงแสน นครปฐม คุณ ชาตรี รุผักชี 080 657 0790,083 889 3882
38 วรรณทนา สระพัฒนา กำแพงแสน นครปฐม คุณ วรรณทนา ทองหล่อ 081-5722912, 081-1986612
39 ทองก้อน จึ๋งรถดำนา ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม คุณ สมทรง มากระจันทร์ 085-2960058
40 ศูนย์เพาะกล้าลุงบรรจบ ป้าถุง โคกตะบอง ท่ามะกา กาญจนบุรี คุณ ประทุม ใยบัว 086 803 9903, 091 267 8382
41 คำ-วี พันธุ์ข้าว (การเกษตร) เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี คุณ ฆาแวน คำดี 081-4959800
ภาคอีสาน
42 ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นแม่สมบูรณ์ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ คุณ จิตติชัย สุวิชา 081-6003665, 084-9622995
43 บ่าวต้อมพันธุ์กล้า ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ คุณสุกัน ศิลาสไล 0821006754
44 บ้านสวนฟาร์ม ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด คุณกังวาฬ สีสวา 084-6037226
45 เดือนมาลีโคราช หัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คุณเดือน ปานโตนด 093 324 3093
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3