ผู้แทนจำหน่าย

ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า

ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้าคือ?

ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้าเป็นธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง กับภาคการเกษตร ซึ่งดำเนินธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่าย กล้าแผ่นคุณภาพ ด้วยบริการที่สะดวกสบายและรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด โดยศูนย์ฯ อยู่ภายใต้ การสนับสนุนของ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรมานานถึง 40 ปี และมีนโยบายที่จะขยายเครือข่าย เพื่อการให้ บริการลูกค้าที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ลักษณะสินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายกล้าแผ่นสำหรับผู้ใช้รถดำนา คูโบต้า โดยมีจุดเด่นด้านมาตรฐานการผลิตและ การให้บริการซึ่ง บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การ สนับสนุนและมีมาตรฐานควบคุม เพื่อให้ลูกค้า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และเกิดความพึงพอใจ สูงสุด

นโยบายการสร้างเครือข่าย

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีเป้าหมาย ในการขยายเครือข่ายศูนย์จำหน่าย กล้าแผ่นคูโบต้า เพื่อขยายการให้บริการที่ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และ ได้เปิดโอกาสให้ ผู้สนใจสามารถเข้ามาดำเนินธุรกิจ "ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า" โดยบริษัทฯ สนับสนุน การพัฒนาเครือข่าย ด้านระบบ การจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิต เครื่องมือการตลาดและการขาย เพื่อให้ธุรกิจ ของเครือข่ายประสบความสำเร็จอย่าง ยั่งยืน

สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

 1. สยามคูโบต้าจะจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการออกแบบหรือปรับปรุงภายในศูนย์จำหน่าย
 2. กล้าแผ่นคูโบต้า เพื่อให้พร้อมดำเนินธุรกิจ
 3. สยามคูโบต้าจะจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำมาตรฐานการผลิตกล้าแผ่นในทุกขั้นตอน
 4. เพิ่มมาตรฐานในการบริการของศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า
 5. สยามคูโบต้าจะจัดอบรมให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของท่านก่อนดำเนินธุรกิจ
 6. หลักสูตรเพิ่มเติมระหว่างดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 7. สยามคูโบต้าจะมอบป้าย "ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า" และมอบอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
 8. ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้าพร้อมติดตั้ง รวมถึงเครื่องแบบพนักงานของศูนย์จำหน่าย กล้าแผ่นคูโบต้า เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 9. สยามคูโบต้าจะมีแผนการส่งเสริมการขายและการตลาดเพื่อสนับสนุนศูนย์จำหน่าย
 10. กล้าแผ่นคูโบต้าอย่างสม่ำเสมอ

สื่อตกแต่งประชาสัมพันธ์ที่บริษัทฯมอบให้ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นสยามคูโบต้า
สำหรับกลางแจ้ง

• ป้ายศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้าขนาด 1*4 เมตร พร้อมขาตั้ง 1 ป้าย
• ธงญี่ปุ่นศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้าพร้อมขาตั้ง  8 อัน

สำหรับในร่ม

• ป้ายตั้งพื้น (Standee) "5 ความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพกล้าแผ่น" 3 อัน
• ป้ายตั้งพื้น (Standee) "5 ความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพกล้าแผ่น" 3 อัน
• เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า (เสื้อยืดแขนยาว หมวก และผ้ากันเปื้อน) 30 ชุด

การลงทุน รายได้ และจุดคุ้มทุน

รายละเอียดการลงทุน รายได้ และจุดคุ้มทุนของศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า

ตัวอย่างรายละเอียดการลงทุน ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า ขนาด 40,000 ถาด
ซึ่งสามารถรองรับการทำนาได้ 800 ไร่ / 1 ฤดูกาลเพาะปลูก (กรณีลงทุนใหม่ทั้งหมด

ลำดับ รายการ ราคาต่อหน่วย จำนวน ราคารวม
1 โรงเรือนเพาะกล้า ขนาด 400 ตร.ม. + พื้นปูนโดยรอบ 750,000 1 750,000
2 เตรียมแปลงแผ่กล้าพร้อมระบบน้ำเข้า-ออกแปลง จำนวน 8 ไร่ 80,000 1 80,000
3 ถนนรอบแปลงแผ่กล้า ใช้ดินลูกรังบดอัด 50,000 1 50,000
4 เครื่องเพาะกล้ากึ่งอัตโนมัติ 92,000 1 92,000
5 เครื่องร่อนแกลบ 15,000 1 15,000
6 ถาดเพาะกล้า 25 40,000** 1,000,000
7 รถกระบะ (มือสอง) 200,000 2 400,000
8 โครงสร้างกันลม + ผ้าใบ สำหรับรถกระบะ 10,000 2 20,000
9 รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 2 ตัน 250,000 1 250,000
10 พาเลทพลาสติกวางถาดเพาะกล้า ขนาด 1 เมตร * 1.2 เมตร 450 30 13,500
11 รางลำเลียงถาดเพาะกล้าในแปลงแผ่กล้า 75,000 1 75,000
รวมการลงทุนทั้งหมด 2,745,500

*หมายเหตุ

 1. มูลค่าการลงทุน คิดในกรณีที่เริ่มลงทุนใหม่ทั้งหมด แต่ถ้าผู้เข้าร่วมโครงการมีการลงทุนอยู่บ้างแล้วก็จะทำให้มูลค่าการลงทุนลดลง
 2. ขนาดการลงทุนและมูลค่าการลงทุน เป็นตัวอย่างที่ทางบริษัทกำหนดขึ้นตามมาตรฐาน ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม
 3. ทั้งนี้ต้นทุนและผลกำไรที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับสถานที่ และความสามารถในการบริหารกิจการของแต่ละบุคคลด้วย
 4. ราคาของรายการต่างๆ เป็นการประมาณการของสยามคูโบต้า สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 5. สยามคูโบต้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาเครื่องเพาะกล้ากึ่งอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายได้และจุดคุ้มทุนของศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า

รายการ จำนวน
รายได้จากการขายกล้าแผ่นใน 1 ปี (จำนวนกล้าแผ่นที่ผลิตได้ 40,000 แผ่น ต่อ 1 รอบการผลิต,ใน 1 ปี ผลิตกล้าแผ่นได้ทั้งหมด 6 รอบ,ราคาขาย 15 บาท/แผ่น)*** 3,600,000
รายได้ 3,600,000
ค่าใช้จ่ายในการผลิตกล้าแผ่นใน 1 ปี  
1. ต้นทุนในการผลิตกล้าแผ่น (ต้นทุนการดำเนินงาน 10 บาท/แผ่น, จำนวนกล้าแผ่นทั้งหมด 40,000*6 = 240,000 แผ่น 2,400,000
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป (ค่าเช่าที่,ค่าน้ำ,ค่าไฟ และอื่นๆ เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท) 240,000
รวมค่าใช้จ่าย 2,640,000
 
กำไรจากการขายกล้าแผ่นใน 1 ปี 960,000
ระยะเวลาในการคืนทุน 2.86 ปี

** ถาดเพาะกล้าจำนวน 40,000 ใบ สามารถนำมาใช้หมุนเวียนได้ในกรณีที่นำกล้าแผ่นไปใช้แล้ว
*** ราคาในการจำหน่ายกล้าแผ่น และต้นทุนการผลิตจะขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่

วัสดุ-อุปกรณ์

รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์, เครื่องจักรของศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า

1.เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็น พร้อมชุดรางล้อ

1.1 เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็น

วัตถุประสงค์
ใช้โรยเมล็ดพันธุ์ข้าว และวัสดุเพาะปิดหน้า ด้วยแรงงานคน

เหตุผลและความจำเป็น
การโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกลงในถาดเพาะกล้าถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ปริมาณการโรยที่พอเหมาะกับอัตราการเจริญเติบโต และความสม่ำเสมอของการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวในถาดเพาะกล้าเพื่อให้ต้นกล้าเติบโตและแข็งแรงเท่าเทียมกันทุกต้น การใช้เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็น จะทำให้เมล็ดข้าวกระจายตัวได้สม่ำเสมอมากกว่าการโรยโดยใช้แรงงานคน อีกทั้ง ยังสามารถที่จะบรรจุวัสดุเพาะที่แห้งมาโรยเป็นวัสดุปิดหน้าได้อีกด้วย

1.2 ชุดรางล้อ ชนิดยกสูงมีขาตั้ง

วัตถุประสงค์
ใช้เป็นรางทางวิ่งบังคับของเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็น

เหตุผลและความจำเป็น
การใช้เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมือเข็นมีความจำเป็นที่ต้องใช้คู่กับรางล้อ เพราะการเดินของเครื่องต้องเดินหน้าและเป็นทางตรงเท่านั้น จึงจะทำให้ประสิทธิภาพของการโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวออกมาดีและสม่ำเสมอในส่วนของการกระจายเมล็ด

หรือในกรณีที่ต้องการผลิตกล้าในปริมาณมาก ทางสยามคูโบต้าแนะนำให้เลือกใช้

เครื่องเพาะกล้ากึ่งอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์
ใช้โรยวัสดุเพาะกล้า เมล็ดพันธุ์ข้าว และวัสดุเพาะปิดหน้า ลงในถาดเพาะกล้า

เหตุผลและความจำเป็น
ในการดำนาด้วยรถดำนานั้นต้องใช้แผ่นกล้าเป็นจำนวนมาก การเพาะกล้าโดยการใช้แรงงานคนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ เครื่องเพาะกล้ากึ่งอัตโนมัติมีระบบการทำงานด้วยไฟฟ้า ทั้งสามขั้นตอน คือ การบรรจุวัสดุเพาะ การโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก การโรยวัสดุปิดหน้า มีกำลังการผลิตที่ 800 ถาด ต่อชั่วโมง จึงทำให้เพาะกล้าได้เสร็จอย่างรวดเร็ว

2.ถาดเพาะกล้า ( ขนาดมาตรฐานถาดภายนอก (กว้างxยาว) 30x60 เซนติเมตร

วัตถุประสงค์
ใช้เป็นภาชนะในการเพาะกล้าให้ได้กล้าแผ่นที่เหมาะสมและได้มาตรฐานสำหรับรถดำนา

เหตุผลและความจำเป็น
ในกระบวนการทำกล้าชนิดแผ่นที่เหมาะสมและได้มาตรฐานที่ดีสำหรับรถดำนา คือ ขนาดแผ่นกล้า (กว้าง * ยาว * หนา) 28 * 58 * 2.5 – 3 เซนติเมตร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีภาชนะในการเพาะกล้า

3.เครื่องร่อนวัสดุ

วัตถุประสงค์
ใช้แยกสิ่งปลอมปน ออกจากวัสดุเพาะ และช่วยทำให้วัสดุเพาะร่วนซุยไม่จับตัวเป็นก้อน

เหตุผลและความจำเป็น
วัสดุเพาะที่นำมาใช้งานนั้นอาจมีสิ่งปลอมปน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการทำให้วัสดุเพาะมีความบริสุทธิ์ ปราศจากเศษหิน เศษกิ่งไม้ ที่อาจจะเข้าไปอยู่ในแผ่นกล้าแล้วไปสร้างอันตรายต่อหัวส้อมปักดำของรถดำนาให้เกิดความเสียหาย

4.รถกระบะ

วัตถุประสงค์
ใช้ในการขนส่งแผ่นกล้า สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องการมารับกล้าแผ่นที่ศูนย์

เหตุผลและความจำเป็น
การบริการขนส่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาซื้อกล้าแผ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มลูกค้าที่ไม่สะดวกในการมารับกล้าแผ่นเองที่ศูนย์ ก็จะมีทางเลือกอีกทางหนึ่งในการบริการ

5.รถโฟล์คลิฟท์

วัตถุประสงค์
ใช้ในการขนย้ายถาดเพาะกล้าภายในบริเวณศูนย์

เหตุผลและความจำเป็น
รถโฟล์คลิฟท์จะช่วยให้การขนย้ายถาดเพาะกล้าภายในบริเวณศูนย์สะดวกสบายมากขึ้น และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคน โดยปกติการขนย้ายจะใช้แรงงานคนซึ่งจะทำให้ต้องใช้จำนวนคนมาก และใช้เวลาในการขนย้ายนาน

6.รางลำเลียงถาดเพาะกล้าในแปลงแผ่กล้า

วัตถุประสงค์
ใช้ในการลำเลียงถาดเพาะกล้า เข้า-ออก จากแปลงแผ่กล้า

เหตุผลและความจำเป็น
ระบบรางลำเลียงถาดเพาะกล้า จะช่วยในการลำเลียงถาดเพาะกล้าที่ผ่านการบ่มเรียบร้อยแล้วไปแผ่ในแปลงแผ่กล้า และลำเลียงกล้าแผ่นออกจากแปลงอนุบาลกล้าเพื่อนำไปปักดำ โดยระบบรางจะช่วยในการลำเลียงตามระยะทาง และขั้นตอนการวางถาดจะใช้แรงงานคน และนอกจากนั้นระบบรางลำเลียงจะช่วยในการลำเลียงกล้าแผ่นที่พร้อมขายขึ้นมาจากแปลงเพื่อขนขึ้นรถขนส่ง

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ


คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า


ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ"ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า" มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เป็นบุคคลที่มีทัศนคติที่ดี และมีใจรักงานบริการ
 2. มีความพร้อมของเงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
 3. เป็นบุคคลที่มีประวัติทางการเงินดี
 4. ยินดีให้ความร่วมมือกับสยามคูโบต้า เช่น จัดกิจกรรมการตลาด หรือ การเผยแพร่ความรู้
 5. ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานของสยามคูโบต้า
 6. อยู่ในพื้นที่เขตชลประทาน หรือเป็นพื้นที่ที่สามารถคุมน้ำได้สะดวก

หลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้า

เอกสาร จำนวน(ชุด)
ใบสมัคร (แบบฟอร์มจากทางบริษัท) ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1
สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 1
สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 1

ติดต่อซื้อกล้าแผ่น

ศูนย์ขายกล้า
ลำดับ จังหวัด ชื่อร้าน โทรศัพท์
1 สุพรรณบุรี เค. ที. แลนด์ คุณ กิตติพันธุ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ 081-9955115, 085-7016600, 083-7874717
2 พิษณุโลก คุณปรีชา นางแสน คุณ ปรีชา นางแสน 084-6698763, 085-1310871
3 กาญจนบุรี เกษตรศิลป์กล้าข้าว คุณ จิระภัทร กฤตศิลป์ 081-8479590, 089-9157579
4 ราชบุรี คำ-วี พันธุ์ข้าว (การเกษตร) คุณ ฆาแวน คำดี 081-4959800
5 นครสวรรค์ ต่อเจริญกลการ คุณ เฉลี่ย สุดมี /คุณสมปอง สุดมี 081-7407988, 085-7279358
6 อยุธยา วศิน คุณ สุวัชชัย มงคลธง 081-5705641, 087-4060478
7 สิงห์บุรี ไพรัตน์ รถดำนา คุณ ไพรัตน์ กลับฝั่ง 083-9072855, 087-1229430
8 ลพบุรี เพียรเจริญ ขายกล้า คุณ ดิษพล เพียรเจริญ 089-2426809
9 กำแพงเพชร สายชล น้ำอ้อย รับเพาะกล้า คุณ สายชล จีนพันธุ์ 086-9387422, 087-3088635
10 สุโขทัย ธีระศักดิ์ รถดำนา กล้าแผ่น คุณ ธีระศักดิ์ ม่วงแย้ม 081-5335922
11 ชัยนาท พรนพรัตน์รุ่งเรือง (ทิดนะ) คุณ ทัศนะ จบศรี 083-9507614, 086-2048967
12 พิษณุโลก วังเป็ดเกษตรยนต์ คุณ เชาว์ ยาประเสริฐ 081-6050406, 081-7856856
13 นครสวรรค์ รถดำนา ชูเกียรติ์ คุณ ชูเกียรติ์ ทองเที่ยง 084-4906469, 080-0304896
14 กำแพงเพชร ประทีป รถดำนา คุณ ไพรัตน์ รอดเขียว 087-2028690
15 นครสวรรค์ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านท่าไม้ คุณ ปัญญา ขวัญเอม 089-6426558
16 นครปฐม ศูนย์เพาะกล้าและรถดำนา ดำเนินงานโดยคุณชาตรี คุณ ชาตรี รุผักชี 080-6570790, 083-8893882
17 อุทัยธานี บ้านเพชรน้ำผึ้ง คุณ จำนงค์ เกิดบุญมา 089-5637719, 083-3138803
18 พิจิตร ชัยรัตน์พันธุ์กล้า คุณ ดารณี บัวทอง 087-8458730, 083-9564859
19 ชัยนาท ข้าวกล้องน้องต้นกล้า รถดำนาน้องอัลโต้ คุณ สุภัทชา นาคบัว 084-3443832, 085-8557444
20 กาญจนบุรี ศูนย์เพาะกล้าลุงบรรจบ ป้าถุง คุณ ประทุม ใยบัว 086-8039903, 091-2678382
21 สิงห์บุรี โชติรถดำนา คุณ โชติ ม่วงขวัญ 088-4608581, 089-0811151
22 พิจิตร ศูนย์เพาะกล้าโพทะเล คุณ อภิญญา คงน่วม 084-8865214, 086-9386840
23 เชียงราย ฟาร์ม ซี อี โอ คุณ ปรีชา ยศถา 053-666916, 086-4206271
24 พิจิตร ทั่งทอง พิจิตร คุณ นิกร ทั่งทอง 056-653221, 089-2724747
25 นครปฐม วรรณทนา คุณ วรรณทนา ทองหล่อ 081-5722912, 081-1986612
26 เชียงใหม่ ไร่จัสมิน คุณ กิตติพงศ์ โกษฐ์เพชร 088-2581479, 088-2615421
27 สุพรรณบุรี มาลีพันธุ์ข้าว คุณ สุมาลี สอดสี 089-2601550, 081-0187739
28 สระบุรี โพธิ์รถดำนา คุณ โพธิ์ แก้วหนู 089-3461792, 092-9511015
29 นครสวรรค์ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสุพล อรุณ คุณ สุพล อรุณ 087-8494335
30 กำแพงเพชร ศูนย์เพาะกล้าคมกริช คุณ เบญจวรรณ พันธ์พิทักษ์ 089-6383058, 084-5061077
31 เชียงราย เกษมรถดำนา คุณ เกษม อุดต๊ะมา 084-0460979, 084-1692785
32 อุตรดิตถ์ ยุพินเกษตรกิจ คุณ ยุพิน สังบัวชื่น 086-2171200, 091-8872815
33 นครสวรรค์ หนองจิก คุณ ณรงค์ หัตถบูรณ์ 081-0410740, 085-7299207
34 อุทัยธานี อ๊อดรถดำนา คุณ ลัดดา ฤทธิ์สมจิตร์ 087-9081608, 082-1601755
35 พิจิตร พิจิตรพันธุ์ข้าว คุณ ละม่อม นาคทับ 085-5420225
36 อ่างทอง สุวรรณการเกษตร คุณ นรเศรษฐ์ เกตุวัง 087-7446012, 091-8168781
37 สุรินทร์ ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นแม่สมบูรณ์ คุณ จิตติชัย สุวิชา 081-6003665, 084-9622995
38 พิจิตร สามพี่น้องรถดำนา คุณ ธวิช เพชรพงศ์ 089-7927314, 088-1536117
39 นครปฐม ทองก้อน จึ๋งรถดำนา คุณ สมทรง มากระจันทร์ 085-2960058
40 อุทัยธานี ทองดำแปลงกล้า คุณ สงกรานต์ ขุนสิงโต 089-8577453
41 อ่างทอง สมถวิลแปลงกล้า คุณ สมถวิล ฉัตรทอง 085-3283179, 081-1975349
42 ราชบุรี หจก.พานแทรกเตอร์ คุณ อนุสรณ์ ชุสุน 032-359072, 032-359600, 081-5706862
43 พิจิตร กล้าเจริญ คุณ สุเทพ อภัยภักดิ์ 083-2977889, 081-3469014
44 สุพรรณบุรี ส.บุญรวม คุณ ธนวัฒน์ ถีระแก้ว 089-4884158
45 สุโขทัย ณรงค์การเกษตร คุณ ณรงค์ มะโหธร 085-7305207
46 กำแพงเพชร เจ๊นก รถดำนา คุณ จุรัยรัตน์ พุทธรักษา 081-9622372
47 ลำปาง มานพ พันธุ์กล้า คุณ มานพ วรศรี 084-6099024
48 เชียงราย กล้ารวย คุณ พัทธ์ธีรา แก้วสม 091-8534037
49 เชียงราย อารียาการเกษตร (เฮียตี๋) คุณ ตี๋ แบนอาภัย 089-9997933, 093-1458778
50 กาฬสินธุ์ บ่าวต้อมพันธุ์กล้า คุณ สุกัน ศิลาสไล 082-1006754
51 สุพรรณบุรี ลุงเชื้อพันธุ์กล้า คุณ เชื้อ อินทร์ตรา 084-3182118
52 แพร่ นายพันธ์ คุณ ประพันธ์ ผาแก้ว 097-3134838
53 ร้อยเอ็ด บ้านสวนฟาร์ม คุณ กังวาฬ สีสวา 084-6037226
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
FAQ
Terms of Use
Social Media Policy
Privacy Policy
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3