รายละเอียดโครงการฝึกงาน ประจำปี 2563
“Siam Kubota Challenge Internship Program 11”
BE THE ONE, BEYOND THE FUTURE

 

ที่มา

         บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหวางเอสซีจี (SCG) และคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ มีกิจกรรมทางธุรกิจที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การขาย การตลาด การบริการหลังการขาย การขนส่ง การนำเข้าและส่งออก การให้บริการทางการเงินเพื่อเช่าซื้อ รวมถึงงานสนับสนุนด้านต่าง ๆ ได้แก่ บัญชี การเงิน ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น


         บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เยาวชนไทยเป็นทั้ง “คนเก่งและคนดี” ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการรับนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกงาน
 2. ให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญจากการทำงานจริง
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม
 4. เพื่อประโยชน์ในการสรรหาพนักงานในอนาคต

จำนวนผู้ร่วมโครงการ

                ประมาณ 30 คน   

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป (ณ วันที่สมัคร)
 2. ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่บริษัทฯ เปิดรับเข้าฝึกงาน

เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ

 1. เบี้ยเลี้ยง 500 บาท/วัน
 2. ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000 บาท
 3. ที่พักกรณีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภูมิภาค และกรณีฝึกงานที่โรงงานอมตะซิตี้
 4. รถรับ-ส่งปรับอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สระบุรี อ่างทอง และชลบุรี
 5. สถานพยาบาล
 6. ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์  (วิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ, ยานยนต์, ไฟฟ้า, เมคคาทรอนิกส์ เป็นต้น)
 • กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ และการตลาด
 • กลุ่มสาขารัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 • กลุ่มสาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถิติ และ Data Science
 • กลุ่มสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตำแหน่งเปิดรับ

สายงานที่เปิดรับ จำนวนรับ (คน) สาขาที่กำลังศึกษา
วิศวกรรม 23 วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล, อุตสาหการ, ยานยนต์, ไฟฟ้า, เมคคาทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
การตลาด 4 การตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ทุกสาขาที่สนใจ
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาที่เกี่ยวข้อง
การบริหารทรัพยากรบุคคล 2 บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์, สถิติ, Data Science
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 บริหารทรัพยากรบุคคล, การพัฒนาองค์การ
การบริหารงานอีเวนท์ 1 การตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, นิเทศศาสตร์
ภูมิสถาปัตยกรรม 1 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์

กิจกรรมโครงการ

                27 พ.ค. – 29 พ.ค. 63 ปฐมนิเทศ กิจกรรม Team Synergy เรียนรู้บริษัทฯ และอบรมความปลอดภัย

                1 มิ.ย. –  31 ก.ค. 63  ฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเรียนรู้และรับประสบการณ์จริง

การรับสมัคร

สแกน QR Code เพื่อกรอกใบสมัครและอัปโหลดไฟล์ผ่าน Google Form 

ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2562

 

การคัดเลือก

1. สอบข้อเขียนแบ่งเป็น 2 ส่วน

     ส่วนที่ 1 แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

     ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้ทั่วไป (คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิเคราะห์ และสรุปความ ความรู้ทั่วไป และข้อมูลของบริษัทฯ)

     ศูนย์สอบ :  ***บริษัทอาจพิจารณาเพิ่ม/ลด ศูนย์สอบ ตามความเหมาะสม***

     - กรุงเทพมหานคร (SCG บางซื่อ)

     - ปทุมธานี (สยามคูโบต้าฯ สำนักงานใหญ่)

     - สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง สาขาเชียงใหม่

     - สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง สาขาหาดใหญ่

     - สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง สาขาขอนแก่น                            

2. สอบสัมภาษณ์โดยคณะผู้บริหารของสยามคูโบต้า

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ นวนคร และ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด อมตะซิตี้

(บริษัทจัดเตรียมรถให้ในกรณีเดินทางไปสอบสัมภาษณ์ที่อมตะซิตี้ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มาจากมหาวิทยาลัยภูมิภาค ตามความเหมาะสม)

 

กำหนดการคัดเลือก

 รับสมัคร   ตั้งแต่วันนี้ –  20 ธันวาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน    8 มกราคม 2563
 สอบข้อเขียน    25 มกราคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   31 มกราคม 2563
สอบสัมภาษณ์   11-21 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   26 กุมภาพันธ์ 2563
 ยืนยันสิทธิ์เข้าฝึกงาน   ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563

 ** การประกาศรายชื่อ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ Website ของบริษัท, Facebook, e-mail และ SMS **

 

ผู้ประสานงานโครงการ

ปิติวัฒน์ ชาเหลา เจ้าหน้าที่บุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล-นวนคร     

โทร. 0-2909-0300 ต่อ 756

E-mail: pitiwat.c@kubota.com

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
FAQ
Terms of Use
Social Media Policy
Privacy Policy
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3