• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน ครอบครัว และบิดามารดา
 • เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน หรือเครื่องแบบพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง ปรับอากาศ (ไป-กลับ)
 • เงินช่วยเหลือค่าน้ำมันรถ กรณีใช้รถส่วนตัวเดินทางไป-กลับ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินรางวัลประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • สิทธิพิเศษในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจากธนาคารในโครงการ
 • สิทธิในการซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในราคาพิเศษ

ตำแหน่งงานว่าง

2 กุมภาพันธ์ 2565

Responsibilities
 • Plan, set, and summarize inspection and test method to ensure product quality, including design and performance for new products
 • Monitor, solve and improve product quality with other sections, including field test monitoring with customers or related sections
 • Evaluate and improve supplier's quality for new parts and products
 • Act as a consultant to provide advice, training and knowledge for their team
 • Work with quality, safety, and environmental policy
 
Qualifications
 • Bachelor's degree or higher in Machatronics, Mechanical, or Electrical Engineering
 • GPAX 2.70 for Bachelor's Degree and 3.30 for Master's Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


2 กุมภาพันธ์ 2565

Duties & Responsibilities

 • Reduce cost of current part and achieve target cost of new model.
 • Select potential supplier for production and service part and develop them to achieve QCD target of SKC.
 • Ensure the progress of new project preparation and ECN confirmation are conformed to SKC requriments.
 • Improve Purchasing system and conduct purchasing activity (Negotiate /Sourcing /Pricing)

Qualification

 • Working experiences 0 - 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 •  Bachelor degree or higher in Engineering (Mechanical Engineering, Industrial Engineering or Related fields) with at least GPA.of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate , Chonburi

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


2 กุมภาพันธ์ 2565

Responsibilities

 • Design and improve the manufacturing process by automation.
 • Apply automation or any relevant technologies to increase productivity.
 • Support and facilitate other function to using automation system in the manufacturing process.
 • Engineering planning for PM & MTN of utility system.
 • Analyze for utility machine breakdown and prevention.
 • Support construction project.
 • Support energy management project.
 • Support new model & Capacity up project such as re-layout machine and structure for production line.

Qualification

 • Working experiences 0 - 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 • Bachelor's degree or higher in Engineering ( Automation, Advance Manufacturing Innovation, Mechanical, Electrical ) with at least GPA. of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate , Chonburi

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


2 กุมภาพันธ์ 2565

Duties & Responsibilities
 • Develop engineering technology and production processes to modernize our products.
 • Support and lead to continuous improvement, problem-solving, and process improvement activities.
 • Cooperate with the concerned department to perform root cause analysis and resolve problems.
 • Plan, manage, and coordinate production engineering processes to produce high-quality products.
 • Other assignments by supervisor.

Qualification
 • Working experiences 0 - 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 • Bachelor's degree or higher in Engineering ( Automation, Advance Manufacturing Innovation, Mechanical, Electrical ) with at least GPA. of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


27 มกราคม 2565

Responsibilities
 • Counsel HR knowledge for SKC dealer and oversea dealer.
 • Improve HR system standard criteria and collaborate with eavaluator each year.
 • Design learning experience for owner and hier camp in order to enhance their capability.
 • Monitor dealer manager & owner competency in order to set development plan.
 • Prepare learning tool as e-learning course and track learner record.
 • Study new learning tool and course to apply in job field
 
Qualifications
 • Bachelor's degree or higher in Social science, Education, Business Administration, or any relevant fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor's Degree and 3.30 for Master's Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • 0-2 years of experiences in the relevant fields would be advantage
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


12 มกราคม 2565

Responsibilities
 • Coordinate with a project team to well-understand investment project and techniques, and 
  explore scenarios or test investment project assumptions to foresee accounting, tax and financial 
  impact of action.
 • Provide professional advice related to accounting standard and tax compliance to the company and subsidiaries.
 • Work with a project team on the analysis and design of workflows and business processes of
  new business activities and strategic entity by focusing on Accounting and Financial areas.
 • Prepare reliable information with in-depth analysis by focusing on the Company and subsidiaries' 
  situation and performance, and report to Management for proper business direction.
 • Study new technology support growth in the Company and subsidiaries' activities.
 • Perform special projects and other job-related duties as assigned.
 
Qualifications
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • GPAX 2.70 for Bachelor's Degree and 3.30 for Master's Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


12 มกราคม 2565

Responsibilities
 • Issue Quick report of quality problems (Market claim) in English and distribute to concerning dept.
 • Analyze claim information (Claim tendency, Failure distribution, Failure lot, Failure hours and etc.)
 • Investigate the cause of problem at site both domestic & overseas (Field / Factory / Supplier)
 • Check the failure parts (Fracture analysis / Material / Dimension / Hardness etc.)
 • Do the test (Field test, Recurrence test) to confirm the problem
 • Solve the problem (Find the root cause & countermeasure in production, stock and market)
 • Make the summary report and hold a meeting with concerning department to share the information
 • Warranty management (Policy / Judgment)
 
Qualifications
 • Bachelor's degree or higher in Mechanical Engineering
 • GPAX 2.70 for Bachelor's Degree and 3.30 for Master's Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to drive with a driving license
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


11 มกราคม 2565

Responsibilities
 • Conduct fields survey with farmers to identify problem
 • Analyze and identify alternative solutions for promote to customer
 • Prepare solution proposal with business return for approval
 • Control project timeline, KPI and prepare progress report
 • Promote solutions business to target customers in term of sales
 • Collaborate project with dealer , partner and government to implement the project
 
Qualifications
 • Bachelor's degree or higher in Agricultural Business, Economics, Business Administration, Marketing or related fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor's Degree and 3.30 for Master's Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


11 มกราคม 2565

Responsibilities
 • Coordinate with customer for registration and feedback process & manage registration system
 • Manage data collecting from customer
 • Analyze customer data, study customer behaviour and customer requirements to find the potential customers
 • Support solution content, KUBOTA FARM data and special information request to other department
 • Coordinate VIP events and organize the content for presentation
 • Organize KUBOTA FARM special event such as farm festival, training and seminar
 • Manage reports such as weekly report, monthly report
 
Qualifications
 • Bachelor's degree or higher in Economics, Business Administration or related fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor's Degree and 3.30 for Master's Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Experience in Tableau, data management, would be advantage
 • Experienced in business management, business development, would be advantage
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate and upcountry

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


10 มกราคม 2565

Responsibilities
 • Create machine learning model and improve the model regularly to support personalized marketing
 • Developing and maintaining databases by reorganizing data in a readable format 
 • Using statistical tools to identify and analyze data to find insight and predict market could be helpful for driving sales and creating demand in the future 
 • Propose strategy based on data analysis
 
Qualifications
 • Bachelor's degree or higher in Computer Science , Statistics, MIS, Economics, Business Administration or related fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor's Degree and 3.30 for Master's Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to use SQL, Python and Tableau
 • Experienced in data analyst, statistical modelling, business intelligence, would be advantage
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


6 มกราคม 2565

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สาธิตการใช้งานเครื่องจักรกลก่อสร้างให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 • สนับสนุนกิจกรรมของทีมสาธิตศูนย์จำหน่ายสินค้า
 • บริการให้คำปรึกษาการใช้งานสินค้าแก่ลูกค้าใหม่
 • จัดทำรายงานกิจกรรมสาธิตสินค้า และผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างยนต์, ช่างกล, หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้, มีใจรักในงานฝึกอบรม, มีทักษะในการสื่อสาร
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ตามกฎหมาย
 • สามารถปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และพื้นที่ต่างจังหวัดได้

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


5 มกราคม 2565

Responsibilities
 • Audit the operations in compliance with the company's policies, rules and regulations.
 • Investigate the sufficiency, the effectiveness of Internal Control of the assigned project.
 • Evaluate the operating system as well as risk assessment.
 • Examine the correctness and completeness of GL posting based on both Accounting Standard and Taxation.
 • Audit the reliability of the information in order to find out any deficiency of both document and data.
 • Advice the corrective and preventive operations or system in order to improve the working procedure.
 • Examine the company's assets that have been completely recorded and being kept under good control.
 
Qualification
 • Bachelor's degree or higher in Accounting or Auditing
 • GPAX 2.70 for Bachelor's Degree and 3.30 for Master's Degree
 • 0-3 years of experiences in accounting or auditing
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


5 มกราคม 2565

Responsibilities

 •  Provide the Company and subsidiaries’ business annual plan, and revised plan, included estimated operating performance.
 • Provide the Summary Business Plan report for Management's decisions.
 • Provide consultation about expenses planning to all departments.
 • Provide the Summary Budget Control quaterly report to management team.
 • Provide Capital Expenditure expenses monthly report and monitor all operation of departments to control their budget.
 • Monitor and review the approved budgets and find necessary actions to control the Company and subsidiaries’ expense and capital expenditure.
 • Provide data and support information requests, as needed, for internal and external.
 
Qualifications
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • GPAX 2.70 for Bachelor's Degree and 3.30 for Master's Degree
 • 0-3 years of experiences in accounting or budgeting
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to use MS Office program, SAP system and Data Analytics program would be advantage.
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


23 พฤศจิกายน 2564

Responsibilities

 • To study and understand SIAM KUBOTA business processes and be able to completely adapt or enhance the existing system or develop a new system to support the process.
 • To advise and provide system solutions to users.
 • To coordinate with other departments, Kubota Corporation, and local vender in improving and implementing the system under SOX policy.
 • To keep related system documents including blueprint, functional specification, user manual, and configuration note up to date.
 • To train users to use the systems

 

Qualifications

 • Bachelor's degree in Computer Engineering, Computer Science, Business Computer, Information Technology, Account Information System, Management Information System or related fields.
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate , Chonburi

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


23 พฤศจิกายน 2564

Responsibilities

 • Design and improve the safety device of machine and automation equipment.
 • Apply computer vision to safety system in manufacturing.
 • Analysis data about cause of accident in manufacturing.
 • Support construction project.
 • Evaluate and improvement subcontractor with work construction site with company.
 • Improvement the working environment to safety such as ventilation system.

Qualification

 • Working experiences 0 - 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 • Bachelor's degree or higher in Engineering ( Industrial, Mechanical ) with at least GPA. of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate , Chonburi

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


28 ตุลาคม 2564

Responsibilities

 • Be responsible for logistic activities to secure the on time delivery following with shipping plan committed to dealers
 • Update the shipment tracking and share to relative all departments
 • Coordinate with logistic provider to ensure daily operation
 • Study new business and new project with support parts sales in the future
 • Control and follow up project management

 

Qualifications

 • Bachelor’s degree or higher in Industrial Engineering, Supply Chain Engineering, Logistics Engineering
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-2 years of experiences in the relevant fields (Recent graduated are also welcome)
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province.

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate , Chonburi

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


28 ตุลาคม 2564

Location: Amata City , Chonburi, Thailand

Company: Siam KUBOTA Co.,Ltd

Job Summary:

Please leave your resume here first and we will screen all applicants and select candidates who will best fit our job requirement for the position.

We will carefully consider your application during the initial screening and will contact you if you are selected to continue in the recruitment process.

Contact: Amata City , Recruitment Center 

Email: sopanut.p@kubota.com

Tel: 0 3818 5130 Ext 1111

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate , Chonburi

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


28 ตุลาคม 2564

Duties & Responsibilities

 • Provide safety, occupational health and environment manual.
 • Set up a system to deal with irregularities and participate in the trial in order to comply with suggestions to resolve the problem to damage the insured.
 • Supervise and provide professional proactive equipment to employees as necessary and appropriate.
 • Summary of safety and health performance in accordance with the law
 • Safety patrol and safety on the job training management.
 • Accident investigation.

Qualification

 • Working experiences 0 - 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 •  Bachelor degree or higher in Occupational Health & Safety or Related fields with at least GPA.of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province

 

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate , Chonburi

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


30 สิงหาคม 2564

Responsibilities

 • Business innovation development - identify new opportunity, feasibility Study, reinvent business model,
  for new business venture especially in Agri-innovation (Precision agriculture,IoT, software) and business expansion
 • Business Strategic formulation - conduct the market research to identify customer insight, competitor, trends to set product/ business requirement. Determine target, potential market size, revenue forecast to see market attractiveness. Integrate all informations to decide strategic movement to achieve company goal
 • Partnership management - explore, analysis, manage business relationship with business partners for business development to achieve company goal
 • Project management - Plan and control projects, cooperate with internal and external team to ensure key deliverables as assigned
 • Monitor product performncae after launching for continueous improvement to ensure high customer satisfactions
 • Prepare business reports and product/business development proposal for management team as assigned

Qualifications

 • Bachelor’s degree or higher in Information technology management, Engineering , Business Management (IT) or related fields.
 • ​GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-3 years of relevant experiences in product development or business development
 • Acquire both IT/software and business development knowledge
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


1 กรกฎาคม 2564

Responsibilities 
 • Analyze market data to identify trends and opportunities, create and develop the service business development opportunities.
 • Create creative service business models where appropriate with Customer Service Division and can generate revunue.
 • Validate service business model and proof of concept until launch service program.
 • Drive project plan development, deployment and operate process improvements.
 • Develop the metrics to measure effectiveness of strategies, business model and service program activities.
 • Collect data in relation to the potential projects for management’s report and agreements to support the project .
 • Operate the other job as assigned by the supervisor. 

 

Qualifications
 • Bachelor's degree or higher in  Marketing, Economics, Business Development, or related field
 • GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree
 • 0-3 years of experiences in relevant field
 • Good in English communication (TOEIC Score >= 550)
 • Energetic, good communication skill, Structured problem solving ability with excellent analytical skills

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


25 พฤษภาคม 2564

Responsibilities

 • Create and manage service document to support product launching plan
 • Cooperate with KUBOTA Japan to create service document
 • Develop and analyze data of E-learning and knowledge management system to support people development
 • Design new solution by apply new technology and innovation to improve training and learning process
 • Improve the working process to be automatical working system
 • Work as assigned by the supervisor

 

Qualifications

 • Bachelor’s degree or higher in Machanical Engineering, Industrial Engineering, or Computer Engineering
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
 • 0-2 years of experiences in the relevant fields (Recent graduated are also welcome)
 • Knowledge of technology and innovation is preferable
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


10 มีนาคม 2564

Responsibilities

 • Plan ordering spare parts
 • Control inventory level of spare parts
 • Monitor daily back order and manage customer back order
 • Develop planning process in assigned project

 

 

Qualifications

 • Bachelor’s degree or higher in Industrial Engineering, Mechanical Engineering, or Logistics Engineering
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Structured problem solver ability with excellent analytical skills
 • Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, and Excel
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


24 กุมภาพันธ์ 2564

Responsibilities
 • Push sales through Authorized Dealer (AD).
 • Develop dealer with product knowledge and selling.
 • Coordinate with dealer for sales and demonstration activity.
 • Coordinate with dealer to close monthly sales plan and solve the dealer's problem.
 • Coordinate with dealer's Sale Representative to collect data and analyze for help AD to increase retail sales.
 • Perform other tasks as assigned by Sales Manager
 • Protect and gain market share in each area
 • Gather deep customer requirements for product development

 

Qualifications

 • Bachelor’s degree or higher in Economics, Marketing, Business Administration, or related field
 • GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
 • Good in English (TOEIC at least 550 is required)
 • Be able to drive a car with license, in order to coordinate retail sales, activity, and maintain relationship with dealers, and promote sales promotion in sales area
 • Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, and Excel
 • Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


22 มิถุนายน 2563

Responsibilities

- Determine project schedule by studying project plan and specifications, calculating time requirements, and sequencing project elements
- Maintain project schedule by monitoring project progress, coordinating activities, and resolving problems
- Control project plan by reviewing design specifications, plan scheduling changes, and recommending actions
- Maintain safe and clean working environment by enforcing procedures, rules, and regulations
- Understanding and action following ISO14001 / ISO45001 / ISO9001
- Perform other duties as assigned from supervisor

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Mechatronic Engineering, or related field
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


7 มกราคม 2563

Responsibilities

- Analyze market situation to plan marketing strategy
- Analyze wholesales and retail sales by marketing campaign
- Initiate marketing campaign in order to motivate retail sales
- Create marketing activities plan and implement to all dealers
- Create marketing material to align with marketing plans
- Other job as assigned

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Marketing, Business Administration, or Economics
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- 0-2 years of experiences in related field
- Good in English (TOEIC at least 550 is required)
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


5 พฤศจิกายน 2562

Qualifications:

 • Bachelor's or Master Degress in IT, Electrical Engineering or related field
 • Toeic score not less than 550 / 990
 • Passion in IT / Design / Analysis Software is welcomed.
 • Eager to learn, ready to expore new experience in Research & Development

Responsibilities:

 • Responding to inquiries regarding to the usage of 3D CAD, PDM and all engineering related systems.
 • Managing information on the responding set forth in the proceeding items and managing others related as technical information / hearing on KRDA for promoting the usage of 3D CAD purposes.
 • Planning the training  guidance and training schedule for 3D CAD, PDM and others useful tools.
 • Review of the adoption of variety of systems for promoting the usage of 3D CAD purposes.
 • Provision of the latest technical information and know how of technology.

สถานที่ทำงาน

KUBOTA Research & Development Asia (KRDA)

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

- Design and improve process to lift up efficiency of Receiving & Storaging
- Co-ordinate and control 3PL of Receiving process to achieve KPI
- Manage and achieve target of annual plan projects to increase process accuracy and capacity
- Develop new innovation and system for storaging process
- Performing various other tasks as assigned by supervisor

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Industrial Engineering or Computer Engineering
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
- 1-3 years of experiences in warehouse operation would be advantage
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, Excel, using SAP-WMS would be advantage
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


11 มีนาคม 2565

Responsibilities
 • Analyse service information from customers and develop service activity program to create long life time service.
 • Create customized service promotion to regain out of service system customer to back for service.
 • Create and develop service activity in order to generate revenue from service and increase customer loyalty.
 • Plan service strategy for Authorize Dearler and monitoring service result to achieve target.
 • Communicate service activity to Customers, Authorized Dearler, Siam Kubota Service Center and other departments.
 • Take responsibility for service data collection, identify valuable data sources and analysis.
 
Qualifications
 • Bachelor's degree or higher in Marketing, Economics, Business Administration or any relevant fields
 • GPAX 2.70 for Bachelor's Degree and 3.30 for Master's Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to use business intelligence tools (such as Tableau), would be advantage
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate and upcountry

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


17 มีนาคม 2565

Responsibilities

 • Work in partnership with departmental leadership teams and collaborating with line managers and consultants to proactively identify areas where HR can add value and ensure effective solutions are delivered in line with a business objectives
 • Act as key contact person for HR related issues and assist the Line Manager to manage complex cases and provide HR advice for proper action
 • Develop and monitor all training programs (Functional In-house and Public Training) by each functions, and take care of training record
 • Pre-Screening, shortlisting, interviewing and profiling of potential candidates to Line Manager. Arrange Final Interview, and also take care of exit interview
 • Take care of starting salary calculation, Promotional.adjustment and Special adjustment (PA/SA) by each business partner, and announcement of funeral
 
Qualifications
 • Bachelor's degree or higher in Human Resources, Political Science, Business Administration, or any related field
 • GPAX 2.70 for Bachelor's Degree and 3.30 for Master's Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


1 พฤษภาคม 2565

Responsibilities

 • Gathering requirement and analysis all of data that required or feedback from all stakeholders for initiation and development the current HR system.
 • Maintains data and quickly to response the emergency case from the HR system.
 • Supporting to advices and resolving the problems from all operation functions in HR system.
 • Coordination and reliable communication with IT department and supporting team of external vender with using basic technical knowledge about data configrulation,workflow, logical system,HR processes and HR regulations of SKC
 • Be responsible for implement and testing HR system with HRM and HRD modules and mobile application that related with HR module.
 • Be responsible for HR reports by using Data studio or any related program to create,develop and summarize data for support the decision-making in any HR topics.

 

Qualifications
 • Bachelor's degree or higher in Human Resources, Political Science, Business Administration, or any related field
 • GPAX 2.70 for Bachelor's Degree and 3.30 for Master's Degree
 • Good in English communication (TOEIC Score up to 550)
 • Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


12 พฤษภาคม 2565

Duties & Responsibilities
 • Verify account balance and control data entry on a timely basis.
 • Verify accounting transactions comply with accounting standard, procedures, the authority manual, laws and regulation.
 • Verify the accuracy of payment timely and comply with related laws and regulation.
 • Update and collect company contract, agreement, memo.
 • Deferred input vat and report.
 • Analyze expenses and distribution cost.
 • Work improvement by using effective tools for time reduction and more efficiency.

Qualification
 • Working experiences 0 - 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 • Bachelor's degree or higher in Accounting with at least GPA. of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chonburi Province

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate , Chonburi

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3