• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน ครอบครัว และบิดามารดา
 • เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน หรือเครื่องแบบพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง ปรับอากาศ (ไป-กลับ)
 • เงินช่วยเหลือค่าน้ำมันรถ กรณีใช้รถส่วนตัวเดินทางไป-กลับ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินรางวัลประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • สิทธิพิเศษในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจากธนาคารในโครงการ
 • สิทธิในการซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในราคาพิเศษ

ตำแหน่งงานว่าง

4 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

- Verify invoices and ensure the accuracy and completeness
- Proceed day to day transactions for payment voucher
- Review accouting record for month end closing
- Monitor and control account payable transactions
- Verify VAT and Withholding Tax according to Thai Tax Regulation
- Prepare monthly aging report for account payable transactions
- Provide supporting documents to auditor, tax officer, and sox control officer

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Accounting
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good in English (TOEIC at least 550 is required)
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, and Excel
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

- Monthly report preparation and analytic (Statement of Financial Position, Selling and Administrative Report)
- Profit calculation separated by Board of Investment (BOI) and Non-BOI business
- Quaterly Package Report preparation for parent company
- Support the company's information as government agency’s requisition 
- Coordinate with internal and external auditors in realtion for audit activities both auditing and reviewing
- Update accounting standard (TAS/TFRS/IFRS), Taxation, and BOI

Qualifications

- Age between 23-25 years old
- Bachelor’s degree or higher in Accounting
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good in English (TOEIC at least 550 is required)
- 1-2 years of experiences in external auditing or accounting (external auditing would be advantage)
- Knowledge in Thai Taxation, BOI, TFRS, and IFRS would be advantage
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, and Excel (with advance formula skills)
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


14 ตุลาคม 2562

Location: Amata City , Chonburi, Thailand

Company: Siam KUBOTA Co.,Ltd

Job Summary:

Please leave your resume here first and we will screen all applicants and select candidates who will best fit our job requirement for the position.

We will carefully consider your application during the initial screening and will contact you if you are selected to continue in the recruitment process.

Contact: Amata City , Recruitment Center 

Email: sopanut.p@kubota.com

Tel: 0 3818 5130 Ext 1111

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate , Chonburi

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


1 สิงหาคม 2562

Duties & Responsibilities
 

1. Develop and execute visual media materials for both online and offline.

2. Analyze campaigns ads/key visual and just into different types of media to amplify campaign impact.

3. Understand market trends and adapt materials designing to company objectives.

4. Use innovation to enhance design briefs and stay up-to-date with industry developments and tools.

5. Suggest and comment Corporate Identity usage for internal and external.

6. Responsible for product shooting & retouching.

 
Qualification
 
1. Bachelor's degree or higher in Graphic Designer, Arts or related fields
2. GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree
3. Good in English communication (TOEIC Score >= 550)
4. Proficient in Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Knowledge of 3D software or photography is advantage.

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


1 สิงหาคม 2562

Duties & Responsibilities
 

The primary job responsibilities of an Event Management Executive are to organize, pre-plan and coordinate all the countless elements that are required for an event, and then manage all of elements on-site at the actual event.

Event Management Executive are responsible for the production of events from conception through to completion. Events can include;

- Exhibitions and fairs

- Festivals

- Conferences

- Promotions and product launches

- Fundraising and social events

And response to the supervisor recommendation.

 
Qualification
 

- Well organized and skilled in coordinating.

- Have excellence presentation and communication skills, an ability to work as a part of team.

- To be able to hold up under pressure. To be able to meet deadlines.

- Be customer service oriented and be able to problem solve at the drop of a hat. Knowledge of media relations and marketing is important when promoting event too.

- Positive thinking.

- Bachelor's degree or higher.

- GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree.

- Good in English communication (TOEIC Score >= 550).

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


1 สิงหาคม 2562

Duties & Responsibilities
 
1. Responsible to support social media communications and create brand-voice original contents for social media channels (Facebook, Instagram, Twitter, LINE and Website)
2. Create strategy for visual contents to support company communications and major initiatives on social media platforms, mainly on Instagram and Twitter or other channel related.
3. Manage media agency to ensure that the contents and visuals are aligned with brand and corporate identities
4. Maintain and monitor customer’s feedback on responsible platforms
5. Create monthly social reports with KPIs
6. Manage relationship with micro-influencers, potential users and other appropriate partners Good at Adobe Illustrator/Photoshop is a plus
 
 
Qualification
 
1. Bachelor's degree or higher in Mass Communication major in Advertising or related others, or Marketing and Business Administration or related field
2. GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree
3. Have experience in Online Communication or Advertising for 3-5 years
4. Good in English communication (TOEIC Score >= 550)
5. Good in basic computer skill
6. Can work upcountry from time to time

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


23 เมษายน 2562

Responsibilities

1. ศึกษาหาองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตรโดยครอบคลุมในเรื่องการเพิ่มผลผลิต  การลดต้นทุน และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร  

2. ร่วมพัฒนา วิจัย และติดตาม KUBOTA (Agri) Solutions รวมถึงระบบจัดการความรู้ด้านการเกษตร

3. จัดทำสื่อ ตำรา วารสาร ฯลฯ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรสู่เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ติดต่อประสานงานกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  หน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน ในการสนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการเกษตร  และการใช้ การบำรุงรักษา  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  ทั้งที่เป็นโครงการของบริษัทฯ และเป็นโครงการที่ทางหน่วยงานการศึกษานั้นๆ จัดขึ้น

5. จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร โดยยึดกระบวนการ KAS ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Qualification

- ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร หรือสาขาเกษตรกรรม

- ประสบการณ์ 0-2 ปี

- สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี/ ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง มีทักษะทางการสื่อสาร/ ใช้งานอุปกรณ์การทำสื่อได้ (กล้องถ่ายรูป, วีดีโอ)

 

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


27 กันยายน 2561

Responsibilities

- Plan and forecast assigned spare parts to support 
- Control inventory level of spare parts as appropriate level
- Monitor daily back order and manage customer’s back order
- Perform as environmental management and safety policies
- Operate based supervisor’s assignments

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Engineering (IE, ME, or related field)
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
- 0-5 years of experiences in automotive industry or related field
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, and Excel
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate and upcountry

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

- Trading on foreign currencies including preparation the related documents such as payment application, and supporting document on outward remittance and inward remittance
- Monitor and analyze daily financial situation with study and apply financial tools for hedging on foreign currency exchange rate risk
- Responsibility on trade finance, study and apply the financial tools with prepare documents supporting the collection from export i.e. T/T, L/C, D/P, D/A
- Study and apply new tools, services and banking system to heighten the company's system efficiency
- Prepare information and required documents for SOX, Internal Auditor, External Auditor, and Financial Institutions
- Monitor and control the financial expenses with prepare monthly report
- Study and prepare for international financial reporting standards (IFRS)
- Perform other assignments directed by the assistant manager and department manager
 

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Finance, Economics, or Business Administration
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
- 0-1 year of experience in corporate finance, or finance and banking, or any related field
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, and Excel
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

- Design and improve process to lift up efficiency of Packaging & Storaging
- Co-ordinate and control 3PL of Packaging process to achieve KPI
- Manage and achieve target of annual plan projects to increase process accuracy and capacity
- Develop new innovation and system for storaging process
- Performing various other tasks as assigned by supervisor

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Industrial Engineering or Computer Engineering
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
- 1-3 years of experiences in warehouse operation would be advantage
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, Excel, using SAP-WMS would be advantage
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

- Organize service system of company product, before and after sale follow company conditions
- Track to test and develop company product and provide the technical information and services
- Analyze and report technique problems with Kubota Japan and coordinate with concerned department
- Develop and improve before and after sale service of company – Authorize Dealer and Networks
- Summarize and report to supervisor, also do other tasks assigned by the supervisor

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
- Achieve communication and negotiation skills
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, and Excel
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate and upcountry

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

- Develop e-learning contents such as VDO training, Interactive learning contents, 2D or 3D motion graphic
- Distribute knowledge and training in media development to others
- Co-operate with others department to gain knowledge, design contents and develop attractive learning contents
- Other assignments from supervisor

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Education Technology or related field
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
- 0-2 years of experiences in knowledge management
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, and Excel
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


5 พฤศจิกายน 2562

Qualifications:

 • Bachelor's or Master Degress in IT, Electrical Engineering or related field
 • Toeic score not less than 550 / 990
 • Passion in IT / Design / Analysis Software is welcomed.
 • Eager to learn, ready to expore new experience in Research & Development

Responsibilities:

 • Responding to inquiries regarding to the usage of 3D CAD, PDM and all engineering related systems.
 • Managing information on the responding set forth in the proceeding items and managing others related as technical information / hearing on KRDA for promoting the usage of 3D CAD purposes.
 • Planning the training  guidance and training schedule for 3D CAD, PDM and others useful tools.
 • Review of the adoption of variety of systems for promoting the usage of 3D CAD purposes.
 • Provision of the latest technical information and know how of technology.

สถานที่ทำงาน

KUBOTA Research & Development Asia (KRDA)

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
FAQ
Terms of Use
Social Media Policy
Privacy Policy
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3