• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน ครอบครัว และบิดามารดา
 • เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน หรือเครื่องแบบพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง ปรับอากาศ (ไป-กลับ)
 • เงินช่วยเหลือค่าน้ำมันรถ กรณีใช้รถส่วนตัวเดินทางไป-กลับ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินรางวัลประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • สิทธิพิเศษในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจากธนาคารในโครงการ
 • สิทธิในการซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในราคาพิเศษ

ตำแหน่งงานว่าง

13 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

- Work in partnership with departmental leadership teams and collaborating with line managers and consultants to proactively identify areas where HR can add value and ensure effective solutions are delivered in line with a business objectives
- Act as key contact person for HR related issues and assist the Line Manager to manage complex cases and provide HR advice for proper action
- Develop and monitor all training programs (Functional Inhouse and Public Training) by each Function and take care of training record
- Pre-Screening, shortlisting, interviewing and profiling of potential candidates to Line Manager. And arrange Final Interview. Including take care of exit interview
- Take care of staring salary calculation, Promotional adjustment and  Special adjustment (PASA)  by each business partner
- Other related tasks as assigned

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in any related fields
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good in English (TOEIC at least 550 is required)
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, and Excel
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


5 พฤศจิกายน 2562

Qualifications:

 • Bachelor's or Master Degress in IT, Electrical Engineering or related field
 • Toeic score not less than 550 / 990
 • Passion in IT / Design / Analysis Software is welcomed.
 • Eager to learn, ready to expore new experience in Research & Development

Responsibilities:

 • Responding to inquiries regarding to the usage of 3D CAD, PDM and all engineering related systems.
 • Managing information on the responding set forth in the proceeding items and managing others related as technical information / hearing on KRDA for promoting the usage of 3D CAD purposes.
 • Planning the training  guidance and training schedule for 3D CAD, PDM and others useful tools.
 • Review of the adoption of variety of systems for promoting the usage of 3D CAD purposes.
 • Provision of the latest technical information and know how of technology.

สถานที่ทำงาน

KUBOTA Research & Development Asia (KRDA)

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

- Develop e-learning contents such as VDO training, Interactive learning contents, 2D or 3D motion graphic
- Distribute knowledge and training in media development to others
- Co-operate with others department to gain knowledge, design contents and develop attractive learning contents
- Other assignments from supervisor

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Education Technology or related field
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
- 0-2 years of experiences in knowledge management
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, and Excel
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

- Organize service system of company product, before and after sale follow company conditions
- Track to test and develop company product and provide the technical information and services
- Analyze and report technique problems with Kubota Japan and coordinate with concerned department
- Develop and improve before and after sale service of company – Authorize Dealer and Networks
- Summarize and report to supervisor, also do other tasks assigned by the supervisor

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
- Achieve communication and negotiation skills
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, and Excel
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate and upcountry

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

- Design and improve process to lift up efficiency of Packaging & Storaging
- Co-ordinate and control 3PL of Packaging process to achieve KPI
- Manage and achieve target of annual plan projects to increase process accuracy and capacity
- Develop new innovation and system for storaging process
- Performing various other tasks as assigned by supervisor

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Industrial Engineering or Computer Engineering
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
- 1-3 years of experiences in warehouse operation would be advantage
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, Excel, using SAP-WMS would be advantage
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

- Trading on foreign currencies including preparation the related documents such as payment application, and supporting document on outward remittance and inward remittance
- Monitor and analyze daily financial situation with study and apply financial tools for hedging on foreign currency exchange rate risk
- Responsibility on trade finance, study and apply the financial tools with prepare documents supporting the collection from export i.e. T/T, L/C, D/P, D/A
- Study and apply new tools, services and banking system to heighten the company's system efficiency
- Prepare information and required documents for SOX, Internal Auditor, External Auditor, and Financial Institutions
- Monitor and control the financial expenses with prepare monthly report
- Study and prepare for international financial reporting standards (IFRS)
- Perform other assignments directed by the assistant manager and department manager
 

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Finance, Economics, or Business Administration
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
- 0-1 year of experience in corporate finance, or finance and banking, or any related field
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, and Excel
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

- Verify invoices and ensure the accuracy and completeness
- Proceed day to day transactions for payment voucher
- Review accouting record for month end closing
- Monitor and control account payable transactions
- Verify VAT and Withholding Tax according to Thai Tax Regulation
- Prepare monthly aging report for account payable transactions
- Provide supporting documents to auditor, tax officer, and sox control officer

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Accounting
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good in English (TOEIC at least 550 is required)
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, and Excel
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 พฤศจิกายน 2562

Responsibilities

-  Coordinate with a project team to well-understand its proposed investment project and techniques, and fulfill all requirements for the Company and shareholders' project approval.
- Explore scenarios or test investment project assumptions to foresee accounting, tax and financial impact of action
- Analyze and evaluate investment project assumptions concerning the development of such project for effective and timely communication with a project team
- Find and raise complex accounting, tax, compliance and financial issues
- Prepare reliable information with in-depth analysis by focusing on the Company and subsidiaries' situation and performance, and report to Management for proper business direction
- Work with the Company's business process re-engineering by focusing on efficient financial figure data base for enhancing performance of business' activities
- Study new technology support growth in the Company and subsidiaries' activities
- Prepare and analyze the Company and subsidiaries' business performance
- Perform special projects and other job-related duties as assigned

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Accounting or Business Administration (Majored in Banking & Finance would be advantage)
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Excellect in English (TOEIC at least 550 is required)
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


14 ตุลาคม 2562

Location: Amata City , Chonburi, Thailand

Company: Siam KUBOTA Co.,Ltd

Job Summary:

Please leave your resume here first and we will screen all applicants and select candidates who will best fit our job requirement for the position.

We will carefully consider your application during the initial screening and will contact you if you are selected to continue in the recruitment process.

Contact: Amata City , Recruitment Center 

Email: sopanut.p@kubota.com

Tel: 0 3818 5130 Ext 1111

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate , Chonburi

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


1 สิงหาคม 2562

Duties & Responsibilities
 

The primary job responsibilities of an Event Management Executive are to organize, pre-plan and coordinate all the countless elements that are required for an event, and then manage all of elements on-site at the actual event.

Event Management Executive are responsible for the production of events from conception through to completion. Events can include;

- Exhibitions and fairs

- Festivals

- Conferences

- Promotions and product launches

- Fundraising and social events

And response to the supervisor recommendation.

 
Qualification
 

- Well organized and skilled in coordinating.

- Have excellence presentation and communication skills, an ability to work as a part of team.

- To be able to hold up under pressure. To be able to meet deadlines.

- Be customer service oriented and be able to problem solve at the drop of a hat. Knowledge of media relations and marketing is important when promoting event too.

- Positive thinking.

- Bachelor's degree or higher.

- GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree.

- Good in English communication (TOEIC Score >= 550).

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


1 สิงหาคม 2562

Duties & Responsibilities
 
1. Responsible to support social media communications and create brand-voice original contents for social media channels (Facebook, Instagram, Twitter, LINE and Website)
2. Create strategy for visual contents to support company communications and major initiatives on social media platforms, mainly on Instagram and Twitter or other channel related.
3. Manage media agency to ensure that the contents and visuals are aligned with brand and corporate identities
4. Maintain and monitor customer’s feedback on responsible platforms
5. Create monthly social reports with KPIs
6. Manage relationship with micro-influencers, potential users and other appropriate partners Good at Adobe Illustrator/Photoshop is a plus
 
 
Qualification
 
1. Bachelor's degree or higher in Mass Communication major in Advertising or related others, or Marketing and Business Administration or related field
2. GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree
3. Have experience in Online Communication or Advertising for 3-5 years
4. Good in English communication (TOEIC Score >= 550)
5. Good in basic computer skill
6. Can work upcountry from time to time

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


6 กุมภาพันธ์ 2562

Responsibilities

- To study and understand Siam Kubota business process and be able to completely adapt SAP system to support the process
- To advise and provide SAP solution to users
- To coordinate with other departments, Kubota Corporation and local vendor in improving and implementing SAP and other related system under SOX policy
- To keep related SAP document including blueprint, user manual and configuration note up to date.
- To continuously attend productivity improvement activities
- To do other assigned job from manager

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Information Technology, Business Computer, Accounting Information System, or related fields.
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Be able to use SAP ERP
- Good in English (TOEIC at least 550 is required)
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


27 กันยายน 2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • Design product components using 3D CAD software
 • Manage prototyping making process with outsource supplier
 • Test, research activities for prototype machine
 • Cooperate with production and purchasing division in new product production preparation

คุณสมบัติ (Qualification)

 • Bachelor degree in Computer Engineering or Related field with at least GPA.of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward )
 • Interest in mechanical design or agriculture machine.

สถานที่ทำงาน

KUBOTA Research & Development Asia (KRDA)

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


7 มกราคม 2563

Responsibilities

- Analyze market situation to plan marketing strategy
- Analyze wholesales and retail sales by marketing campaign
- Initiate marketing campaign in order to motivate retail sales
- Create marketing activities plan and implement to all dealers
- Create marketing material to align with marketing plans
- Other job as assigned

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Marketing, Business Administration, or Economics
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- 0-2 years of experiences in related field
- Good in English (TOEIC at least 550 is required)
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


7 มกราคม 2563

Responsibilities

 • New model support (Design production line, New machine, New jig.
 • Coordinate with production line for improvement project.
 • Planning project and control project.
 • Other work as assigned by the supervisor.

Qualification

 • Working experiences 0 - 3 years. (Fresh graduates are welcome)
 •  Bachelor degree or higher in Engineering (Mechanical Engineering, Industrial Engineering or Related fields) with at least GPA.of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Able to work permanently at Amata City Industrial Estate, Chon Buri Province

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate , Chonburi

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


18 มกราคม 2563

Responsibilities

- Analyze and generate strategy to create revenue from KUBOTA FARM manually planned
- Study and develop new business model for KUBOTA FARM
- Test and verify new services business to target customers for business possibility eveluation
- Coordinate with related departments for business support (Legal, Sales Administration, After Sales Service)
- Coordinate with inside and outside organization, influencers to promote and pull potential customers to KUBOTA FARM
- Other related tasks as assigned

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Business Administration, Integrative Business Management, Marketing, Economics, or relative fields
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good in English (TOEIC at least 550 is required)
- 0-5 years of experiences in business model development, business value creation, service business, project sales skill for agri-business
- Be able to use MS Office program, such as Word, Powerpoint, and Excel
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


22 มกราคม 2563

Responsibilities

- Develop BI and analytics application (ETL/ELT, Enterprise Data Warehouse, Data Lake, Dashboard / Reports, analytics) based on given software requirements, following team guidelines and programming conventions
- Unit test developed applications and solve issues, such as software bugs, or configuration problems
- Interact with implementers and users to gather or clarify business requirements
- Interpret business requirements to software requirement
- Prepare application usage guidelines and communicate with users
- Innovate or apply IT knowledge to increase the efficiency of the task, or reduce cost to maximize profit
- Continuously attend productivity improvement activities
- Other assigned job by the manager

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Management Information System, or IT related field
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


22 มกราคม 2563

Job Scope:

 • Acting as a first point of contact: dealing with correspondence and phone calls
 • Managing diaries and organising meetings and appointments, often controlling access to the manager/executive
 • Booking and arranging travel, transport and accommodation
 • Organising events and conferences
 • Reminding the manager/executive of important tasks and deadlines
 • Typing, compiling and preparing reports, presentations and correspondence
 • Managing databases and filing systems
 • Implementing and maintaining procedures/administrative systems
 • Liaising with staff, suppliers and clients
 • Collating and filing expenses
 • Miscellaneous tasks to support their manager, which will vary according to the sector and to the manager’s remit, eg completing some corporate governance reporting (to ensure that the business is being run properly and complying with legislation and regulations) or conducting research.

Qualifications: 

 • 1-3 years previous secretarial / office administration experience
 • English skills (TOEIC Score 550 up)
 • Strong communication skills and ability to communicate at all levels
 • Bachelor degree level or equivalent
 • Excellent accuracy and attention to detail
 • Good interpersonal skills
 • Ability to organize and prioritize own workload and the work of others
 • Flexibility - the ability to adapt, change, prioritize and still deliver on the things that matter most is crucial
 • Proactive and able to use own initiative
 • A strong desire to learn and develop
 • Team player - collaborative and supportive of colleagues

สถานที่ทำงาน

KUBOTA Research & Development Asia (KRDA)

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


3 กุมภาพันธ์ 2563

Responsibilities

- Provide standard cost of manufactured products and In-house parts including analysis of actual cost against standard cost
- Provide manufaturing cost statement and analysis of cost against budget and last year
- Provide cost structure report and analysis to other departments and outsider
- Run the month-end process for cost & assets and make sure all deadlines are met
- Prepare inventory report and aging report including coordination with warehouse to clear non-move stock
- Perform the annual physical inventory and fixed asset checking, including summarize the results to propose the management
- Control inventory and fixed asset disposal to operate write off process align with laws, taxes, and regulations
- Prepare data and support information requests, as needed, for internal and external
- Perform other duties as assigned or required

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Accounting
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- 0-3 years of experiences in related field
- Good in English (TOEIC at least 550 is required)
- Be able to use MS Office program, or SAP Syatem
- Be able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


24 กุมภาพันธ์ 2563

Responsibilities

- Design and evolve process and system to run and enhance dealer parts operations of warehouse, planning and selling.
- Define skill requirements/competencies of dealer parts workforce & track performance to meet desired capabilities.
- Develop training modules to make parts business knowledge and skills for dearlership parts team with necessity of dealer parts business growth and the Company's parts business plan.
- Set and Monitor dealer parts performance index.
- Audit process and infrastructure at dealerships.
- Correlate all dealer activities with the Company’s business practices.
- Other related tasks as assigned

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Industrial Engineering or Business Administration (Operation Management is preferred)
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good in English (TOEIC at least 550 is required)
- Be able to use MS Excel, MS Powerpoint, Tebleau
- Excellence in Database query, Statistics, Data Visualization 
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate, upcountry, and abroad (Cambodia, Laos, and Myanmar)

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


3 มีนาคม 2563

Responsibilities

- Identifying customer's requirement by communicatlion, business development and management policy
- System maintenance in order to non stop service, backup and DR site testing
- Operating improvement by driving digital business solutions adoption fit to SKC business growth
- Supervising subordinate in business & digital transformation support and problem solving
- Controlling system document and usage among customers and solution partners
- Transferring knowledge to subordinate
- Suporting opportunity for System & Solution of new business expansion
- Adopting other assignated job from manager.

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Business Computer, Information Technology, Management Information System, or any related fields
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good in English (TOEIC at least 550 is required)
- Be able to drive business transformation with digital solution adoptions among clients with core digital assets & partners solutions by identifying customer's requirement, defining business objective, adopting digital technology, and managing localized digital solution
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


28 เมษายน 2563

Qualifications:

 • Bachelor or Master Degree in Electronic Control System, Information System or related field. GPA not less than 2.7 in Bachelor's Degree / 3.3 in Master's Degree
 • Having the enthusiasm to make agriculture in Thailand and ASEAN more convenient by ICT.
 • Eager to learn, ready to explore new experience in Research & Development.
 • Enough experience of the embeded application development about C/C++ or Java etc.
 • A series of R&D experience with which is covered from an important matter definition to the final evaluation.
 • Knowledge about GNSS (Global Navigation Satellite System) or drone (image processing) is needed.
 • TOEIC more than 600/990

Responsibility

 • Development of auto-driving technology and system for agricultural machinery (tractor, combine harvester etc.)
 • Performance evaluation of pesticides spraying drone and the actual practical utilization.
 • Development of remote sensing techology and system by drone.
 • Research and development of green house
 • Technology evaluation survey of startup companies in Japan, Europe and the United States etc. and development using their technologies.

สถานที่ทำงาน

KUBOTA Research & Development Asia (KRDA)

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


28 เมษายน 2563

Qualifications:

 • Bachelor's Degree or Master's Degree in IT, Electrical Engineering or related field.
 • Self-discipline & Honesty are required.
 • Having the enthusiasm to make agriculture in Thailand and ASEAN more convenien by ICT.
 • Able to work with Japanese People
 • Eager to learn, ready to explore new experince in Research & Development.
 • Passion in IT / Design /Analysis Software is welcomed.
 • Enough experience of web system application development about C# or Java or Java Script (vue.js) etc.
 • Having the series of R&D experience with which is covered from an improtnt matter definition to the final evaluation.
 • Knowledge about web sytem, database and cloud technology is needed.
 • TOEIC more than 600 / 990

Responsibilities:

 • Development of clod-based precision argiculture system (web/andriod/ios)
 • Research and development of advanced agricultural systems that combine agricultural machines and various sensors with advanced technologies such as AI and robotics.
 • Technology evaluation survey of startup companies in Japan, Europe and the United States etc. and development using their technology.

 

สถานที่ทำงาน

KUBOTA Research & Development Asia (KRDA)

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


28 เมษายน 2563

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Japanese, Business Administration or any related field
 • 0 - 8 years experience interpretation field
 • Good command in English with TOEIC score is preferable.
 • Having experience as Interpreter/Translator
 • Fluent in Japanese  JLPT N2 or above 
 • Good communication skill with good service minded

Responsibilities: 

 • Handle interpretation/translation from Japanese to English/Thai and other interpretation activities as assigned
 • Handle translation of documents and correspondences
 • Provide interpretation support during meetings, conferences and site visits.
 • Support reviewing Japanese document / email before submitting to Japan.
 • Some administration tasks and documents
 • Coordinate between Japanese and Thai staffs
 • Other as assigned

สถานที่ทำงาน

KUBOTA Research & Development Asia (KRDA)

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


29 พฤษภาคม 2563

Qualifications:

•Bachelor's Degree or Master's Degree in Industrial Design, Architecture, Graphics Design or Engineering GPA not less than 2.7 in Bachelor's Degree / 3.3 in Master's Degree
•Excellent in
•Graphic Software : Adobe Photoshop / Illustrator
•3D modeling Software : Rhinoceros 5 / Solid work / Catia
•Prototype part software : Eiger / Versa
•TOEIC more than 550/990
 
Job Scope:
•Designer of Agricultural machines and implement on exteriors and interiors.
•Create Graphic and labels on KUBOTA brand identity.
•Strong on hand sketches and 3D modeling.
•Create and support on product prototype part.
•Co working with other section (Engineering / Marketing / Purchasing / Supplier)
•Design trend report from research data information.
 

สถานที่ทำงาน

KUBOTA Research & Development Asia (KRDA)

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


22 มิถุนายน 2563

Responsibilities

- Determine project schedule by studying project plan and specifications, calculating time requirements, and sequencing project elements
- Maintain project schedule by monitoring project progress, coordinating activities, and resolving problems
- Control project plan by reviewing design specifications, plan scheduling changes, and recommending actions
- Maintain safe and clean working environment by enforcing procedures, rules, and regulations
- Understanding and action following ISO14001 / ISO45001 / ISO9001
- Perform other duties as assigned from supervisor

Qualifications

- Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Mechatronic Engineering, or related field
- GPAX 2.70 for Bachelor’s degree, and 3.30 for Master’s degree
- Good command in English (TOEIC at least 550 is required)
- Able to work at Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
FAQ
Terms of Use
Social Media Policy
Privacy Policy
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3