• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน ครอบครัว และบิดามารดา
 • เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน หรือเครื่องแบบพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง ปรับอากาศ (ไป-กลับ)
 • เงินช่วยเหลือค่าน้ำมันรถ กรณีใช้รถส่วนตัวเดินทางไป-กลับ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินรางวัลประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • สิทธิพิเศษในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจากธนาคารในโครงการ
 • สิทธิในการซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในราคาพิเศษ

ตำแหน่งงานว่าง

27 กันยายน 2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • Analyse and classify parts category by function of usage then setup parts ordering strategy.
 • Analyze customers demand and forecast spare parts for ordering to suppliers.
 • Control inventory level of spare parts as appropriate level.
 • Monitor and manage back order of spare parts from dealers and customers.
 • Initiate and improve spare parts planning process to achieve more efficiency.
 • To perform as environmental management and safety policies.
 • To operate based supervisors assignment.

คุณสมบัติ (Qualification)

 • Bachelor degree or higher in Engineering (IE, Mechanical or Related fields) with at least GPA.of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward ).
 • Able to travel up-country or abroad.
 • Strong analytical and communication skill

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


27 กันยายน 2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • To analyze the business process for setting up and monitoring requirements to develop the system
 • Coordinate with IT(Vendor) team to set up and implement the system at dealers.
 • Conduct training course to dealer staff about the system.
 • Coordinate with the project owner to utilize the data to other new business models.
 • Work as superuser of company system.
 • Other tasks as assigned.

คุณสมบัติ (Qualification)

 • Bachelor’s degree or higher in Science, Business Administration, Economic Administration or related field.
 • GPAX 2.70 or higher for bachelor’s degree and 3.30 or higher for master’s degree.
 • Good in English communication (TOEIC Score ≥ 550)
 • Work Location: Navanakorn Industrial Estate / Pathumthani

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


27 กันยายน 2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • Responsible for new product development projects throughout the analyse of market information, market size, segmentation and target market.
 • Conducting market research to collect data on customer, competitors and new potential customer to consolidate information into reports presentations.
 • Be able to determine customer's insight, customer's need and overall characteristic to develop the most beneficial product to meet their requirement.
 • Determining the required information for management decision e.g. Product sales forecast, Product pricing strategy and Identify company profit margin on product from alternative by utilizing market research data.
 • Analyse external and internal factors related to agricultural machinery market, industry movement and business opportunity to provide effective report.
 • Moderating corporate strategic planning with related functions for medium term plan and annual plan.
 • Consolidating the implementation of medium term and annual plan with related functions by period.
 • Study External and internal factors to find new business opportunity to expand business and stimulate business growth.
 • Initiating business partnership and cooperation to support strategic direction e.g. Business Alliance.
 • Preparing business reports and presentations for management purposes."

คุณสมบัติ (Qualification)

 • Bachelor’s degree or higher in Economics (Argricultural), Strategic Management, Marketing or related fields.
 • GPAX 2.70 or higher for bachelor’s degree and 3.30 or higher for master’s degree.
 • Good in English communication (TOEIC Score ≥ 550)

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


27 กันยายน 2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • Design product components using 3D CAD software
 • Manage prototyping making process with outsource supplier
 • Test, research activities for prototype machine
 • Cooperate with production and purchasing division in new product production preparation

คุณสมบัติ (Qualification)

 • Bachelor degree in Computer Engineering or Related field with at least GPA.of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward )
 • Interest in mechanical design or agriculture machine.

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


27 กันยายน 2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • Verify the accuracy of the Payment request and record account.
 • Follow up Tax invoice and adjust deferred input tax.
 • Verify and finding tax invoice and Payment request.
 • Check the correct and store the document for approving of Auditor and SOX control or required by law.
 • Verify the accuracy of vendor master, supporting document and Create Vendor.
 • Others work as an assignment.

คุณสมบัติ (Qualification)

 • Bachelor's degree or higher in Accounting or related field
 • GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree
 • Have in general account and budget control or related will be advantage
 • Good in English communication (TOEIC Score >= 550)
 • Good in basic computer skill
 • Welcome new graduation

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


6 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • To study and understand Siam Kubota business process and be able completely to adapt SAP system to support the process.
 • To advise and provide SAP solution to users.
 • To coordinate with other departments, Kubota Corporation and local vendor in improving and implementing SAP FI and CO module and other related systems under SOX policy.
 • To keep related SAP document including blueprint, user manual and configuration note up to date.
 • To continuously attend productivities improvement activities.
 • To do other assign jobs from the manager.

คุณสมบัติ (Qualification)

 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Information Technology Business Computer, Accounting Information System, Accounting,
 • Finance or related fields.
 • Integration knowledge with other SAP modules will be highly valued.
 • Excellent in communication and relationship skills.
 • Able to communicate in both spoken & written English. (TOEIC > 550)

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


6 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • Be responsible for brand communication management vertically from Mass media through below-the-line especially for SIAM KUBOTA territory countries i.e. Cambodia, Laos, Myanmar also other countries as ad-hoc if needed.
 • Major role as an Account Executive in an In-House Advertising Agency of SIAM KUBOTA, to deal with Sales and Marketing Department in term of consulting, creating, strategic planning all product's communication to achieve KPI regarding the Policy.
 • To successfully deal with various types of supplier, both directly with Communication such as Overseas Advertising Agency, Production House, Strategic Planner, Media Planner and Buyer and Research Agency. And indirect with POSM manufacturers.
 • To hands on other sections inside the Corporate Communication Department, to be apart of various projects i.e. Public Relation, Event Management and CSR Projects for Overseas.

คุณสมบัติ (Qualification)

 • Mass Communication major in Advertising or related others, or Marketing and Business Administration field
 • TOEIC score > 650

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


6 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • Develop online marketing communications strategy and define tactical plans to support marketing campaign.
 • Analyze and implement online communication campaign i.e. search marketing, social media, display advertising etc.
 • Coordination with both internal (offline team, designer, marketing) and external teams (agency).
 • Identify new platforms and channels to reach out to clients and engage with our existing audience.
 • Stay up-to-date with current technologies and trends in social media, design tools and applications.

คุณสมบัติ (Qualification)

 • Major of Study : Advertising, Faculty of Communication Arts, Marketing or Related study
 • Qualification : Good knowledge of Online planning, Media and Production.

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


6 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • Media Activities Management: Set strategy, goal and cooperate with media to create media activities such as Press Conference Thank Press, seminar etc. in order to increase channels to promote corporate information.
 • Media Engagement: Develop PR plan to enhance media relations via activities such as congratulate on media anniversary, Happy New Year, executives meet the press with all media categories such as newspaper, TV
 • Internal & External Communication Management: Develop PR plan to promote corporate activities to employees via intranet including creating a magazine for dealers. Moreover, develop strategies plan and corporate information management to enhance a good corporate image to Public.
 • Crisis Management: Develop crisis communication plan and coordinate with the third party to manage crisis.
 • Corporate Brand Activities Management: Develop plan and coordinate activities to promote a good corporate image."

คุณสมบัติ (Qualification)

 • Bachelor’s degree or higher Public Relations
 • Good personality and have the skills to build good relationships with others

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


6 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • Analyze target and plan. Determine (STP) for each product as assignment
 • Analysis market situation to plan marketing strategy
 • Marketing research to set strategy
 • Continue to monitor market and follow up market situation on the following aspect
 • Other assigned job by manager"

คุณสมบัติ (Qualification)

 • Bachelor's degree or higher in Economics, Business Administration, Marketing or related field.
 • GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree
 • Good in English Skill (TOEIC Score = 550)
 • Good in basic computer skill
 • Can work upcountry time by time

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


6 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • งานพิจารณาและร่างสัญญาต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น สัญญางานบริการ สัญญาก่อสร้างป้าย สัญญาขนส่ง เป็นต้น
 • การขออนุญาตนำผู้เชี่ยวชาญเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย เช่น การทำวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน รายงานตัว 90 วัน เป็นต้น
 • งานใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตขนส่งของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน 
 • ประสานงานการขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
 • ติดตามและปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อม ISO 14000  ISO 9001 และ OHSAS 18001
 • ประสานงานกับบริษัทในเครือในต่างประเทศ"

คุณสมบัติ (Qualification)

 • Bachelor degree in Political Science, Liberal Arts, Social Science or related fields with at least GPA.of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward )
 • Good command of computer skill
 • Good personality and have the skills to build good relationships with others

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd.
Copyright (c) 2017 SIAM KUBOTA Corporation. All Rights Reserved.
FAQ
Terms of Use
Social Media Policy
Privacy Policy
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
 • แผนที่:
 • สยามคูโบต้านวนคร
 • สยามคูโบต้าอมตะนคร
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3