• สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน ครอบครัว และบิดามารดา
 • เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน หรือเครื่องแบบพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง ปรับอากาศ (ไป-กลับ)
 • เงินช่วยเหลือค่าน้ำมันรถ กรณีใช้รถส่วนตัวเดินทางไป-กลับ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินรางวัลประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • สิทธิพิเศษในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจากธนาคารในโครงการ
 • สิทธิในการซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในราคาพิเศษ

ตำแหน่งงานว่าง

23 เมษายน 2562

Responsibilities

1. ศึกษาหาองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตรโดยครอบคลุมในเรื่องการเพิ่มผลผลิต  การลดต้นทุน และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร  

2. ร่วมพัฒนา วิจัย และติดตาม KUBOTA (Agri) Solutions รวมถึงระบบจัดการความรู้ด้านการเกษตร

3. จัดทำสื่อ ตำรา วารสาร ฯลฯ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรสู่เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ติดต่อประสานงานกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  หน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน ในการสนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการเกษตร  และการใช้ การบำรุงรักษา  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  ทั้งที่เป็นโครงการของบริษัทฯ และเป็นโครงการที่ทางหน่วยงานการศึกษานั้นๆ จัดขึ้น

5. จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร โดยยึดกระบวนการ KAS ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Qualification

- ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร หรือสาขาเกษตรกรรม

- ประสบการณ์ 0-2 ปี

- สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี/ ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง มีทักษะทางการสื่อสาร/ ใช้งานอุปกรณ์การทำสื่อได้ (กล้องถ่ายรูป, วีดีโอ)

 

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


6 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • งานพิจารณาและร่างสัญญาต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น สัญญางานบริการ สัญญาก่อสร้างป้าย สัญญาขนส่ง เป็นต้น
 • การขออนุญาตนำผู้เชี่ยวชาญเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย เช่น การทำวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน รายงานตัว 90 วัน เป็นต้น
 • งานใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตขนส่งของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน 
 • ประสานงานการขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
 • ติดตามและปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อม ISO 14000  ISO 9001 และ OHSAS 18001
 • ประสานงานกับบริษัทในเครือในต่างประเทศ"

คุณสมบัติ (Qualification)

 • Bachelor degree in Law with at least GPA.of 2.70.
 • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward )
 • Good command of computer skill
 • Good personality and have the skills to build good relationships with others

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


27 กันยายน 2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

- Monthly Report (Statement of financial position,Selling and Administrative report) preparation and analytic.

- Profit calculation separate by Board of Investment (BOI) business and Non-Board of Investment (Non-BOI) business.

- Quarterly Package Report preparation for parent company.

- Support the Company's information as government agency's requisition.

- Coordinating with external and internal auditors in relation to audit activity both auditing and reviewing.

- Understand and Update Accounting Standard (TAS/TFRS/IFRS) ,Taxation and BOI.

คุณสมบัติ (Qualification)

- Bachelor's degree or higher in Accounting and Business Administration or related field

- GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree

- 1-2 year of experience in External Auditor or Accounting. (External Auditing experience will be advantage)

- Microsoft office : Word,Excel and Power Point,Advance Formula skill required.

- Knowledge in Thai taxation, BOI, TFRS and IFRS will be advantage.

- Good in English communication (TOEIC Score >= 550)

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


1 สิงหาคม 2562

Duties & Responsibilities
 
1. Responsible to support social media communications and create brand-voice original contents for social media channels (Facebook, Instagram, Twitter, LINE and Website)
2. Create strategy for visual contents to support company communications and major initiatives on social media platforms, mainly on Instagram and Twitter or other channel related.
3. Manage media agency to ensure that the contents and visuals are aligned with brand and corporate identities
4. Maintain and monitor customer’s feedback on responsible platforms
5. Create monthly social reports with KPIs
6. Manage relationship with micro-influencers, potential users and other appropriate partners Good at Adobe Illustrator/Photoshop is a plus
 
 
Qualification
 
1. Bachelor's degree or higher in Mass Communication major in Advertising or related others, or Marketing and Business Administration or related field
2. GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree
3. Have experience in Online Communication or Advertising for 3-5 years
4. Good in English communication (TOEIC Score >= 550)
5. Good in basic computer skill
6. Can work upcountry from time to time

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


1 สิงหาคม 2562

Duties & Responsibilities
 

The primary job responsibilities of an Event Management Executive are to organize, pre-plan and coordinate all the countless elements that are required for an event, and then manage all of elements on-site at the actual event.

Event Management Executive are responsible for the production of events from conception through to completion. Events can include;

- Exhibitions and fairs

- Festivals

- Conferences

- Promotions and product launches

- Fundraising and social events

And response to the supervisor recommendation.

 
Qualification
 

- Well organized and skilled in coordinating.

- Have excellence presentation and communication skills, an ability to work as a part of team.

- To be able to hold up under pressure. To be able to meet deadlines.

- Be customer service oriented and be able to problem solve at the drop of a hat. Knowledge of media relations and marketing is important when promoting event too.

- Positive thinking.

- Bachelor's degree or higher.

- GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree.

- Good in English communication (TOEIC Score >= 550).

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


1 สิงหาคม 2562

Duties & Responsibilities
 

1. Develop and execute visual media materials for both online and offline.

2. Analyze campaigns ads/key visual and just into different types of media to amplify campaign impact.

3. Understand market trends and adapt materials designing to company objectives.

4. Use innovation to enhance design briefs and stay up-to-date with industry developments and tools.

5. Suggest and comment Corporate Identity usage for internal and external.

6. Responsible for product shooting & retouching.

 
Qualification
 
1. Bachelor's degree or higher in Graphic Designer, Arts or related fields
2. GPAX is over than 2.70 for Bachelor and 3.30 for Master's Degree
3. Good in English communication (TOEIC Score >= 550)
4. Proficient in Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Knowledge of 3D software or photography is advantage.

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


14 ตุลาคม 2562

Location: Amata City , Chonburi, Thailand

Company: Siam KUBOTA Co.,Ltd

Job Summary:

Please leave your resume here first and we will screen all applicants and select candidates who will best fit our job requirement for the position.

We will carefully consider your application during the initial screening and will contact you if you are selected to continue in the recruitment process.

Contact: Amata City , Recruitment Center 

Email: sopanut.p@kubota.com

Tel: 0 3818 5130 Ext 1111

สถานที่ทำงาน

Amata City Industrial Estate , Chonburi

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
FAQ
Terms of Use
Social Media Policy
Privacy Policy
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3